IVN paziņojumi-attīstība
PAZIŅOJUMI

Valsts vides dienesta Atļauju pārvalde informē, ka ir pieņemts lēmums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu:

 • Paredzētās darbības iesnieguma iesniegšanas datums - 19.12.2022.
 • Paredzētās darbības nosaukums - Derīgo izrakteņu (smilts-grants un smilts) ieguve
 • Iesniedzējs - SIA "Karjeru izstrāde", 40103392256, Gaujas iela 14A-1, Rīga,  LV-1026
 • Paredzētās darbības norises vietas adrese - Atradne "Asari 2022",  īpašums “Asari”, Ropažu pag., Ropažu nov., (kad. nr.80840180005)
 • Atrašanās īpaši aizsargājamā dabas teritorijā - Neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā
 • Atrašanās Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā - Neatrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā
 • Atrašanās virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā - Atrodas ūdensnotekas Nr. 41234542:02 aizsargjoslā
 • Informācija par paredzēto darbību - Derīgo izrakteņu krājumi tika aprēķināti ģeoloģiskās izpētes rezultāta, ko veica SIA “Geolite”. Pēc izpētes rezultātiem krājumu aprēķina laukums  atradnei “Asari 2022” noteikts 100,00 tūkst. m2 platībā, kurā aprēķināti sekojoši Derīgo izrakteņu krājumi:
  •  353 tūkst. m3 dolomīts N kategorijā;
  • 38,84 tūkst. m3 smilts-grants N kategorijā;
  • 97,21 tūkst. m3 smilts N kategorijā.

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību 10 darba dienu laikā rakstiski var iesniegt Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, elektroniski ap@vvd.gov.lv.

(atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punktam).