paziņojumi-attīstība
Informācija

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde informē, ka ir pieņemts lēmums veikt ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma procedūru.

(Atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 “Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punktam).

Paredzētās darbības iesnieguma iesniegšanas datums: 06.07.2021.

Paredzētās darbības nosaukums: Dzīvojamās mājas un lapenes jaunbūve

Iesniedzējs: Fiziska persona

Paredzētās darbības norises vietas adrese: Annas iela 16 (zemes vienības kadastra apzīmējums 8060 003 0329), Baltezers, Garkalnes pagasts, Ropažu novads.

Atrašanās īpaši aizsargājamā dabas teritorijā: Neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā

Atrašanās Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā: Neatrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā

Atrašanās virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā: Neatrodas virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā.

Informācija par paredzēto darbību: Saskaņā ar iesniegumu paredzēta dzīvojamās mājas (apbūves laukums ~285,72 m2) un lapenes (apbūves laukums ~ 16,00 m2) būvniecība. Dzīvojamai mājai paredzēti šādi inženierkomunikāciju risinājumi: pieslēgums centralizētajiem ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkliem, siltumapgādei gāzes apkures katls.

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību 10 dienu laikā rakstiski var iesniegt Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, elektroniski: lielriga@vvd.gov.lv.