paziņojumi-attīstība
Informācija

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde informē, ka ir pieņemts lēmums ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanai:

Paredzētās darbības iesnieguma iesniegšanas datums: 21.07.2021.

Paredzētās darbības nosaukums: Dzīvojamās mājas būvniecība

Iesniedzējs:  Fiziska persona

Paredzētās darbības norises vietas adrese: Mārsilu iela 10 (zemes vienības kadastra apzīmējums 8060 003 0447), Baltezers, Garkalnes pagasts, Ropažu novads

Atrašanās īpaši aizsargājamā dabas teritorijā: Neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā

Atrašanās Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā: Neatrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā

Atrašanās virszemes: ūdensobjektu aizsargjoslā. Atrodas Mazā Baltezera bakterioloģiskajā aizsargjoslā

Informācija par paredzēto darbību: Saskaņā ar iesniegumu paredzēta dzīvojamās mājas būvniecība

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību 10 darba dienu laikā rakstiski var iesniegt Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, elektroniski lielriga@vvd.gov.lv.

Informatīvais paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu (atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punktam).