paziņojumi-attīstība
INFORMĀCIJA

Saskaņā ar Ministru kabineta 23.03.2004.
noteikumu Nr.157 “Kārtība, kādā veicams
ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” VII. nodaļas 27. punktu

Ropažu novada pašvaldība informē, ka ar Ropažu novada pašvaldības domes 2022. gada 21. decembra sēdes lēmumu Nr.1854 (protokols Nr.55/2022, 26.§) “Par Ropažu novada Stopiņu pagasta teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu” ir apstiprināti Ropažu novada Stopiņu pagasta teritorijas plānojuma grozījumi (turpmāk tekstā – TPG) un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi Nr.62/22 “Par Ropažu novada Stopiņu pagasta teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.

Stopiņu pagasta TPG ir veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums un izstrādāts Vides pārskats, pamatojoties uz likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (4. panta trešo daļu, 23.2 pantu, 23.3 pantu, 23.5 pantu), Ministru kabineta 23.03.2004. noteikumiem Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi novērtējums” un Vides pārraudzības valsts biroja 2020. gada 14. februāra lēmumu Nr.4-02/7.

Informatīvais ziņojums sagatavots atbilstoši Vides pārraudzības valsts biroja 2022. gada 19. decembra sniegtajā atzinumā Nr.4-03/24/2022 “Par Ropažu novada Stopiņu pagasta teritorijas plānojuma grozījumu Vides pārskatu” iekļautajām rekomendācijām un Ministru kabineta 23.03.2004. noteikumu Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi novērtējums” VII. nodaļas 27. punktu.

Vides pārskatā atspoguļots esošais vides stāvoklis Stopiņu pagastā, vides stāvoklis teritorijās, kuras plānošanas dokumenta īstenošana var būtiski ietekmēt, ar plānošanas dokumenta īstenošanu saistītās vides problēmas, un būtiskākās ietekmes uz vidi novērtējums, piedāvāti risinājumi būtisko ietekmju novēršanai un mazināšanai, pamatotas un izvērtētas alternatīvas, kā arī paredzēti pasākumi plānošanas dokumenta īstenošanas monitoringa nodrošināšanai.

 1. KĀ PLĀNOŠANAS DOKUMENTĀ INTEGRĒTI VIDES APSVĒRUMI

Ropažu novada Stopiņu pagasta teritorijas plānojums ir ilgtermiņa Stopiņu pagasta teritorijas attīstības plānošanas dokuments. Pēc TPG  apstiprināšanas un spēkā stāšanās tie kļūs par pamatu turpmākai teritorijas attīstībai Stopiņu pagastā līdz jauna Ropažu novada teritorijas plānojuma apstiprināšanai.

Vides pārskats balstās uz TPG iekļauto risinājumu izvērtējumu, kas izriet no grozījumu darba uzdevuma uzdevumiem, kā arī uz vērtējumu par plānošanas dokumenta atbilstību starptautiskajai, ES un nacionālajai vides politikai.

TPG izstrādes darba uzdevumi bija:

 • Ulbrokas ciema robežu izmaiņas;
 • izvērtēt Dreiliņu ciema daļas transporta infrastruktūras risinājumus - izstrādājot risinājumus perspektīvajai Dzelzavas ielai (izstrādājot grozījumus perspektīvajai Dzelzavas ielai, kas tikuši noteikti Stopiņu novada teritorijas plānojumā 2016. – 2027. gadam (apstiprināts ar bij. Stopiņu novada domes 2016. gada 30. novembra lēmumu (protokols Nr.87) “Par Stopiņu novada teritorijas plānojuma no 2017. gada apstiprināšanu”). Stopiņu novada teritorijas plānojumam 2016. – 2027. gadam arī ir veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums un sagatavots Vides pārskats;
 • izvērtēt saņemtos ierosinājumus un priekšlikumus par Stopiņu pagasta teritorijas plānojumu. Atbilstoši izvērtējumam veikt nepieciešamos grozījumus Ropažu novada Stopiņu pagasta teritorijas plānojuma grozījumu grafiskajā daļā un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos.

Pirms TPG 1. redakcijas un Vides pārskata projekta redakcijas nodošanas publiskajai apspriešanai, tika veikta redakciju saskaņošana ar institūcijām, kuras savos atzinumos, neskatoties uz TPG darba uzdevumā noteiktajiem uzdevumiem, izvirzīja arī citas prasības un nosacījumus, kas ir jāņem vērā TPG izstrādē, kas lielā mērā arī ir ticis ievērots un izpildīts, ņemot vērā ar normatīvo aktu prasības.

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) process organizēts tā, lai identificētu TPG uzdevumu īstenošanas būtiskās ietekmes uz vidi (ietver tiešo un netiešo, sekundāro, paredzētās darbības un citu darbību savstarpējo un kopējo ietekmi, īstermiņa, vidēji ilgu un ilglaicīgu ietekmi, kā arī pastāvīgo pozitīvo un negatīvo ietekmi). SIVN ietvaros vērtēta plānošanas dokumenta īstenošanas iespējamā ietekme uz šādām vides jomām:

 • gaisa kvalitāte;
 • troksnis;
 • bioloģiskā daudzveidība;
 • rūpniecisko avāriju riski;
 • augsnes un grunts piesārņojums;
 • virszemes un pazemes ūdens kvalitāte un plūdu risks;
 • saistība starp šīm jomām.

Augstāk uzskaitītie vides aspekti atlasīti SIVN ietvara noteikšanas posmā, identificējot plānošanas dokumentam aktuālākos potenciālos vides aspektus. Ietekme uz cilvēku veselību tiek vērtēta gaisa kvalitātes un trokšņa kontekstā.

 1. KĀ ŅEMTS VĒRĀ VIDES PĀRSKATS, IZTEIKTIE ATZINUMI, SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS REZULTĀTI

Vides pārskata izstrāde un sabiedriskās apspriešanas procedūra tika veikta vienlaicīgi ar Stopiņu pagasta TPG 1. redakcijas izstrādi. Plānošanas dokumenta un Vides pārskata sagatavošanas ietvaros sabiedrībai (sabiedriskajām organizācijām, iedzīvotājiem un institūcijām u.c.) ir bijusi iespēja izteikt savu viedokli sabiedriskās apspriešanas laikā.

TPG 1. redakcijas un Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana notika no 2022. gada 10. oktobra līdz 2022. gada 7. novembrim. Paziņojums par publisko apspriešanu un sabiedrības līdzdalības pasākumiem publicēts pašvaldības tīmekļvietnē www.ropazi.lv, pašvaldības informatīvajā izdevumā “Tēvzemīte”, valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā Ģeolatvija https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16039 un Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļvietnē www.vpvb.gov.lv.

Sabiedriskās apspriešanas laikā 2022. gada 24. oktobrī tika organizēta sabiedriskās apspriešanas sanāksme.

Vides pārskatā aprakstīta TPG un Vides pārskata sabiedriskās apspriešanas gaita. Vides pārskata sagatavošanas laikā notikušas konsultācijas ar Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldi, Dabas aizsardzības pārvaldi un Veselības inspekciju. Konsultācijas ar kompetentajām institūcijām tikušas uzsāktas laicīgi, institūcijām un sabiedrībai tikusi dota iespēja izteikt savu viedokli par plānošanas dokumentu un Vides pārskatu. Ziņojums par sabiedriskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu apkopojums, sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols, kā arī Vides pārraudzības valsts biroja atzinums Nr. 4 - 03/24/2022 (19.12.2022.) ietverts Vides pārskatam pievienotajā sējumā  “Ar vides pārskata izstrādi saistītie materiāli” (pieejams https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_26061).

Izskatot un izvērtējot saņemtos institūciju atzinumus un sabiedrības priekšlikumus par Vides pārskata projekta redakciju tika secināts, ka atkārtoti Vides pārskats nav nepieciešams nodot uz sabiedrisko apspriešanu. Ņemot vērā sabiedriskās apspriešanas  rezultātus tika papildināts un precizēts Vides pārskats un pirms TPG apstiprināšanas tas tika nodots Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma sniegšanai.

Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2022. gada 19. decembra atzinumu Nr. 4 - 03/24/2022 “Par Ropažu novada Stopiņu pagasta teritorijas plānojuma Vides pārskatu” ir konstatēts, ka Ropažu novada Stopiņu pagasta teritorijas plānojums un Vides pārskats kopumā atbilst normatīvo aktu prasībām.

 1. PAMATOJUMS, KĀPĒC NO VISIEM IESPĒJAMIEM RISINĀJUMA VARIANTIEM IZRAUDZĪTS PIEŅEMTAIS VARIANTS

1.Dzelzavas ielas turpinājuma koridora sarkano līniju alternatīvas:\

 • platums un novietojums atbilstoši Stopiņu novada teritorijas plānojumā noteiktajam, nosakot 60 m attālumu starp sarkanajām līnijām (nulles alternatīva),
 • plānotā koridora sarkano līniju optimizēšana, nosakot 35 m attālumu starp sarkanajām līnijām TPG (izvēlētā alternatīva).

Atvirzot transporta koridoru no dzīvojamās apbūves, tiek noteikta funkcionālā zona teritorijas daļā kā Dabas un apstādījumu teritorija (DA), kas vērtējams pozitīvi, jo norobežo transporta infrastruktūras teritoriju no dzīvojamās apbūves teritorijas, kas kaut minimāli, bet ierobežo trokšņa u.c. negatīvo ietekmju mazināšanu no transporta infrastruktūras objekta.

Kā pozitīvs aspekts jāmin, ka gar plānoto Dzelzavas ielu ir jāievēro būvlaide 12,5 m platumā.

Saistībā ar plānotā transporta infrastruktūras objekta aktualizāciju, kā arī ņemot vērā institūciju nosacījumus un saskaņojumus, teritorijas plānojuma grozījumos ir noteikta un attēlota teritorija ar īpašiem noteikumiem TIN16 “Paaugstināta trokšņu līmeņa teritorija”.

2. Funkcionālā zonējuma izmaiņas:

 • funkcionālais  zonējums  atbilstoši  Stopiņu novada teritorijas  plānojumā noteiktajam (nulles alternatīva),
 • funkcionālā zonējuma izmaiņas TPG 1. redakcijā (izvēlētā alternatīva).

​​​​​​​3. Ciemu robežu grozījumi:

 • Ulbrokas, Dreiliņu un Vālodžu ciemu robežas atbilstoši Stopiņu novada teritorijas plānojumā noteiktajam (nulles alternatīva),
 • Ulbrokas un Dreiliņu ciemu (Vālodzes ciems tā noteiktajās robežās tiek pievienots Ulbrokas ciemam) robežu grozījumu priekšlikums TPG 1. redakcijā (izvēlētā alternatīva).
 1. ZIŅAS PAR PASĀKUMIEM PLĀNOŠANAS DOKUMENTA ĪSTENOŠANAS MONITORINGA VEIKŠANAI, NORĀDOT MONITORINGA ZIŅOJUMA IESNIEGŠANAS TERMIŅUS

Teritorijas plānojuma un tā grozījumu īstenošanas monitoringa nepieciešamību nosaka Ministru kabineta 25.11.2008. noteikumi Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”.

Monitoringu veic ar nolūku konstatēt vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma īstenošanas tiešo vai netiešo ietekmi uz apkārtējo vidi, ūdeni (pazemes, virszemes), gaisu, bioloģisko daudzveidību, cilvēku dzīves un darba telpu, būvniecību, ievērojot Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par Vides pārskatu, kā arī, lai nepieciešamības gadījumā, izstrādātu teritorijas plānojuma grozījumus.

Lai konstatētu Ropažu novada Stopiņu pagasta teritorijas plānojuma un tā grozījumu īstenošanas ietekmes Ropažu novada pašvaldībai, izmantojot valsts vides monitoringa un citus pieejamos datus, vismaz vienu reizi plānošanas periodā (2028. gadā)[1] jāizstrādā monitoringa ziņojums un jāiesniedz (elektroniskā veidā) Vides pārraudzības valsts birojā.

Ņemot vērā izvērtētā plānošanas dokumenta saturu un tā ietekmes novērtējumu, tiek rekomendēti šādi monitoringa ziņojumā iekļaujamie monitoringa indikatori - stacionāro piesārņojuma avotu skaits un emisiju gada apjoms; individuālo alternatīvās enerģijas apgādes iekārtu skaits; pieslēgumu skaits centralizētām siltumapgādes sistēmām; automobiļu ar alternatīvo piedziņu uzlādes staciju/individuālā elektrotransporta uzlādes punktu skaits; drošības attālumos patstāvīgi dzīvojošo iedzīvotāju skaits; Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu platība (ha) un bioloģiski vērtīgo zālāju platība (ha); piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu skaits; pieslēgumu skaits centralizētajai kanalizācijai un pieslēgumu skaits centralizētajai ūdensapgādei; notekūdeņu apjoms; ūdens kvalitāte ūdens objektos Mazā Jugla (kods – D410) un Juglas ezers (kods – E045); paaugstinātam vides trokšņa piesārņojumam pakļauto iedzīvotāju skaits un paaugstinātam vides trokšņa piesārņojumam pakļauto teritoriju platība; precizēto applūstošo teritoriju skaits/platība.


[1] Birojs rekomendē sagatavot Ropažu novada Stopiņu pagasta teritorijas plānojuma grozījumu monitoringa ziņojumu kopā ar Ropažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2038. gadam un Ropažu novada attīstības programmas 2022.–2027. gadam monitoringa ziņojumu (Biroja 2022. gada 2. decembra atzinumu Nr. 4-03/23/2022)