Pakalpojumi Pašvaldība
RNP

Ropažu novada dome apstiprinājusi un spēkā stājušies Ropažu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 24/21 “Par atvieglojumu piešķiršanu atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām Ropažu novadā”, kas paredz kārtību, kādā tiek piešķirti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi 27 iedzīvotāju un uzņēmumu kategorijām.

Nodokļa atvieglojumus piešķir, pamatojoties uz iesniegumu. Lai saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par visu taksācijas gadu, personai līdz 31. martam pašvaldībā jāiesniedz iesniegums. Ar 1. aprīli nodokļa atvieglojums tiek piešķirts ar nākamo mēnesi taksācijas gadā.

Iesniegums par nodokļa atvieglojumu saņemšanu nav jāiesniedz personām, kurām pašvaldība piešķīrusi trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu.

Iesniegumu var iesniegt elektroniski, (parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e – pastu) vai iesniedzot klātienē Klientu apkalpošanas centros:

  • Ulbrokas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, e-pasts: novada.dome@ropazi.lv
  • Ropažu pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Ropaži, Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu novads, LV–2135, e-pasts: ropazi.parvalde@ropazi.lv
  • Garkalnes pagasta pārvaldes Klientu apkalpošanas centrs, Garkalnes pagasta pārvalde, Brīvības gatve 455, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1024, garkalne.parvalde@ropazi.lv
  • Vangažu pilsētas pārvaldes Klientu apkalpošanas centrs, Vangažu pilsētas pārvalde, Meža iela 1, Vangaži, Ropažu novads, LV-2136, e-pasts: vangazi.parvalde@ropazi.lv

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņēmēju kategorijas un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma apmērs

Maznodrošinātām personām (ģimenēm) - 70% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas par periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātas personas statusam, un kurām saskaņā ar Ropažu novada Sociālā dienesta lēmumu piešķirts maznodrošinātas personas vai ģimenes statuss par likuma “Par nekustamā īpašuma nodokļa” 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un tiem piekritīgo zemi.

Politiski represētajām personām - 90% apmērā par likuma “Par nekustamā īpašuma nodokļa” 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un tiem piekritīgo zemi, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus un kurā ir deklarēta nodokļa maksātāja dzīvesvieta.

1991.gada barikāžu dalībniekiem - 25% apmērā par likuma “Par nekustamā īpašuma nodokļa” 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un tiem piekritīgo zemi, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā un kurā ir deklarēta nodokļa maksātāja dzīvesvieta.

Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem - 25% apmērā par likuma “Par nekustamā īpašuma nodokļa” 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un tiem piekritīgo zemi, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā un kurā ir deklarēta nodokļa maksātāja dzīvesvieta.

Personām ar I grupas invaliditāti - 70% apmērā par nekustamo īpašumu, ja tajā ir deklarēta nodokļa maksātāja dzīvesvieta un ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.

Personām ar II grupas invaliditāti - 50% apmērā par nekustamo īpašumu, ja tajā ir deklarēta nodokļa maksātāja dzīvesvieta un ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.

Persona ar III grupas invaliditāti – 25% apmērā par nekustamo īpašumu, ja tajā ir deklarēta nodokļa maksātāja dzīvesvieta un ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.

Personām, kuru apgādībā ir personas ar invaliditāti (dzīvesvietai jābūt kopīgi deklarētai) - 50% apmērā no aprēķinātās nodokļa summas par likuma “Par nekustamā īpašuma nodokļa” 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un tiem piekritīgo zemi.

Personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam, bet ne vairāk par 500 euro, par likuma “Par nekustamā īpašuma nodokļa” 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un tiem piekritīgo zemi, ja taksācijas gada 1.janvārī tai ir bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadiem (arī bērni, kuri ir personas (pašai vai kopā ar laulāto) aizbildnībā esoši vai kā audžuģimenē ievietoti bērni), kamēr tie turpina mācības vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu dienas nodaļā, un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta ar minētajiem bērniem. Minēto atvieglojumu piemēro arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no šajā punktā minētajiem bērniem. Nodokļa maksātājam, kuram bērnu skaits palielinās taksācijas gadā (pēc 1.janvāra), nodokļa atvieglojums tiek piešķirts:

  • 25% apmērā, ja tai ir viens vai divi bērni;
  • 50% apmērā, ja tai ir trīs bērni;
  • 70% apmērā, ja tai ir četri bērni;
  • 90% apmērā, ja tai ir pieci vai vairāk bērni.

Personai, kurai taksācijas gada 1.janvārī aprūpē ir bērns, kas saņem apgādnieka zaudējuma pensiju – 70% par nekustamo īpašumu, ja tajā ir deklarēta nodokļa maksātāja un bērna dzīvesvieta un ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.

Vientuļajiem pensionāriem (personām, kurām nav laulātā un bērnu) - 70% apmērā par nekustamo īpašumu, ja taksācijas gadā 1.janvārī tajā ir deklarēta nodokļa maksātāja dzīvesvieta un ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.

Pensionāriem - 50% apmērā par nekustamo īpašumu, ja taksācijas gadā 1.janvārī tajā ir deklarēta tikai nodokļa maksātāja dzīvesvieta un ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.

Getliņu apkārtnes iedzīvotājiem - 90% apmērā, kuru mājsaimniecības ir norādītas 2014.gada martā veiktajā pētījumā “Slēgtās izgāztuves “Getliņi” radītās vides piesārņojuma sociāli ekonomiskās kompensācijas sistēmas izstrāde Stopiņu novada iedzīvotājiem” un I kategorijas mājsaimniecībām gruntsūdeņu piesārņotās zonās, kā arī, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.

Getliņu apkārtnes iedzīvotājiem - 70% apmērā, kuru mājsaimniecības ir norādītas 2014. gada martā veiktajā pētījumā “Slēgtās izgāztuves “Getliņi” radītās vides piesārņojuma sociāli ekonomiskās kompensācijas sistēmas izstrāde Stopiņu novada iedzīvotājiem” un II kategorijas mājsaimniecībām gruntsūdeņu piesārņotās zonās, kā arī, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.

Fiziskām un juridiskām personām - 90% apmērā, kuru zemes īpašums vai tā daļa, izņemot lauksaimniecības un meža zemi, saskaņā ar Ropažu novada teritorijas plānojumu atrodas teritorijā, kurai noteikts turpmākās plānošanas teritorijas statuss un kuras izmantošanas uzsākšana saskaņā ar sākotnējo lietošanas mērķi ir aprobežota.

Fiziskām un juridiskām personām - 90% apmērā, kuru zemes īpašumam vai tā daļai ir noteikta mikroliegumu teritorija.

Zemes īpašniekiem un lietotājiem - 70% apmērā par zemes platībām, uz kurām atrodas pašvaldības īpašumā esošās būves, ar nosacījumu, ka īpašnieka pieprasītā nomas maksa nepārsniedz aprēķināto nodokli un to apliecina pievienotā nomas līguma noteikumi.

Zemes īpašniekiem un lietotājiem – 70% apmērā par zemes platībām, kas izmantotas teritorijas labiekārtošanai sabiedriskām vajadzībām un ir nodotas publiskā lietošanā.

Jaunizveidotiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuru juridiskā adrese uz taksācijas gada 1.janvāri reģistrēta Ropažu novada administratīvajā teritorijā - 50% apmērā, par ēkām vai telpu grupām un inženierbūvēm un tiem piekritīgo zemi, 3 (trīs) gadus, skaitot no nākamā mēneša pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, ja uzņēmumā nodarbināti ne mazāk kā 3 cilvēki.

Par jaunizbūvētu nekustamā īpašuma nodokļu objektu, kura lietošanas veids, saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistru ir dzīvojamās mājas (kods 11) – 50% apmērā par ēku, 3 gadus, skaitot ar nākamo mēnesi pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, ja tajā ir deklarēta nodokļa maksātāja dzīvesvieta un ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.

Nodokļa maksātājiem, kuri veic saimniecisko darbību pašvaldības izglītības, veselības aprūpes, sociālās aprūpes iestāžu telpās - 90% apmērā, ja tie sniedz pakalpojumus šo iestāžu audzēkņiem vai klientiem, par nomā esošajām iestāžu telpām un zemi.

Juridiskām personām, kuru adrese uz taksācijas gada 1. janvāri reģistrēta Ropažu novada administratīvajā teritorijā - 70% apmērā par taksācijas gadu, ja juridiskā persona iepriekšējā kalendārā gada ietvaros ir sniegusi būtisku atbalstu sporta, izglītības, kultūras un veselības aprūpes jomas izaugsmei Ropažu novadā, ziedojot sabiedriskā labuma organizācijām vai attiecīgo jomu iestādēm vai organizācijām, ja ieguldījums iepriekšējā kalendārā gada ietvaros pārsniedz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma summu (gada ietvaros) vismaz divas reizes.

Sabiedriskā labuma organizācijām, kuru īpašumā esoša vai no pašvaldības nomāta ēka, telpu grupa vai zeme tiek izmantota darbībai, kas noteikta sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanas lēmumā – 70% apmērā, ja organizācijas juridiskā adrese vai struktūrvienība reģistrēta Ropažu novada administratīvajā teritorijā.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, kurās veikti energoefektivitātes paaugstināšanas vai fasādes atjaunošanas darbi (veiktos darbus apliecina akts par objekta nodošanu ekspluatācijā vai ēkas fasādes apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu pabeigšanu), dzīvokļu īpašniekiem, kuri ir deklarējušies minētajā objektā, piešķirams nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums attiecīgajam mājoklim: pirmajā gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā 90% apmērā; otrajā gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā 70% apmērā; trešajā gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā 50% apmērā.

Dzīvojamās ēkas īpašniekiem, kas uzstādījuši dzīvojamajai ēkai atjaunojamās enerģijas ražošanas iekārtas (saules paneļi, saules kolektori) pašpatēriņam un ar iekārtas jaudu vismaz 6kW - 50% apmērā par īpašumu, kurā uzstādīta minētā iekārta un, kurā ir deklarēta nodokļu maksātāja dzīvesvieta, uz 3 taksācijas gadiem, skaitot no nākamā gada pēc tam, kad ar AS “Sadales tīkls” noslēgts mikroražotāja līgums NETO norēķinu sistēmā.

Daudzdzīvokļu ēku dzīvokļu īpašniekiem, kas apvienojušies biedrībā un uzstādījuši atjaunojamās enerģijas ražošanas iekārtas pašpatēriņam, ar iekārtu jaudu vismaz 25kW - 50% apmērā uz 3 taksācijas gadiem, skaitot no nākamā gada pēc tam, kad ar AS “Sadales tīkls” noslēgts mikroražotāja līgums NETO norēķinu sistēmā.

Ekspluatācijā nodotas dzīvojamās ēkas īpašniekam, nākamos 3 taksācijas gadus, skaitot ar nākamo mēnesi pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, ja tajā ir deklarēta nodokļa maksātāja dzīvesvieta un, ja atbilstoši energosertifikātam ēka ir: A+ vai A klases ēka - 90% apmērā; B klases ēka - 70% apmērā.

Ja persona, kura pieprasījusi nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu, atbilst vairākām šo noteikumu minētajām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām, atvieglojumi piemērojami atbilstoši vienam, personai vislabvēlīgākajam nosacījumam.

 

Informāciju sagatavoja: Inga Koleča, Ropažu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību speciāliste