Aktualitāte Būvvalde
INFORMĀCIJA

Mainīti iesniegumam pievienojamie dokumenti gadījumā, ja nepieciešama Būvvaldes izdota  izziņa par jaunbūvi (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā), bet būvei nav veikta kadastrālā uzmērīšana.

28.01.2023. stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, kuri paredz gadījumus, kad kadastrālo uzmērīšanu var neveikt. Šo noteikumu 3.1  punkts paredz, ka kadastrālo uzmērīšanu var neveikt gadījumā: […] 3.14. ja par nepabeigtu jaunbūvi (ēka, kurai nav izbūvēti visi stāvi vai visi konstruktīvie elementi) iesniegta deklarācija. Atbilstoši šim regulējumam nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam, lai saņemtu deklarāciju par nepabeigtas jaunbūves reģistrāciju / aktualizāciju Kadastrā no deklarācijas ar iesniegumu jāvēršas Valsts zemes dienestā (https://www.vzd.gov.lv/lv/pakalpojumi/njrknodeklaracijas). Maksa atbilstoši Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādim par nepabeigtas jaunbūves reģistrāciju / aktualizāciju Kadastrā no deklarācijas 89,25 EUR. Jāpiebilst, ka iesniedzot iesniegumu Valsts zemes dienestā, tajā ir jāveic atzīme, ka personai nepieciešama nepabeigtas jaunbūves reģistrācijas / aktualizācijas Kadastrā no deklarācijas deklarācija (maksa par deklarāciju atbilstoši Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādim) , jo to nepieciešams iesniegt būvvaldē, lai saņemtu izziņu par jaunbūvi, pretējā gadījumā, Personai iesniedzot iesniegumu Valsts zemes dienestā, dienests veic datu aktualizāciju, bet personai dokuments par datu aktualizāciju/reģistrāciju netiek izsniegts. Šobrīd būvvaldes rīcībā nav iespējams veikt datu akutalizācijas/reģistrācijas pārbaudi, līdz ar to, lai būvvalde varētu izsniegt atbilstoši likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 25.pantā noteikto izziņu, Personai iesniedzot iesniegumu par izziņas par jaunbūvi izsniegšanu kā vienu no obligāti nepieciešamajiem dokumentiem, jāpievieno Valsts zemes dienesta deklarācija par nepabeigtas jaunbūves reģistrācijas / aktualizācijas Kadastrā no deklarācijas.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, Ropažu novada pašvaldības Būvvalde informē, ka turpmāk, gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tā tiesiskais valdītājs vēlas reģistrēt zemesgrāmatā jaunbūvi, t.i. ēku, kurai nav izbūvēti visi stāvi vai visi konstruktīvie elementi, ar iesniegumu (iesnieguma veidlapa pieejama https://www.ropazi.lv/lv/iesniegumu-veidlapas#buvnieciba) vēršas būvvaldē.  Par izziņu par jaunbūvi saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības domes 25.05.2022. saistošo noteikumu Nr. 22/22 “Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā” 3.punktu maksājama nodeva 15,00 EUR apmērā. Iesniegumam nepieciešams pievienot:

  1. Valsts zemes dienesta deklarāciju par nepabeigtas jaunbūves reģistrāciju / aktualizāciju Kadastrā no deklarācijas (gadījumā, ja ēkai nav izbūvēti visi stāvi vai visi konstruktīvie elementi)   [vai]

Valsts zemes dienesta izdotu kadastrālās uzmērīšanas lietu (gadījumā, ka ēkai ir izbūvēti visi stāvi vai visi konstruktīvie elementi)

  1. Ēkas/būves novietnes uzmērījums ar piesaisti zemesgabalā (digitālā veidā, LKS 92 koordinātu sistēmā)
  2. Maksājumu apliecinošu dokumentu par veikto nodevas apmaksu 15,00 EUR apmērā.

Nodevas maksājuma rekvizīti:

Ropažu novada pašvaldība

Reģ.nr. LV90000067986
Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
AS "SEB banka"
Kods UNLALV2X
Konta nr. LV79UNLA0033300130908

AS Swedbanka
Kods HABALV22
Konta nr. LV91HABA0551024208997

AS Luminor
Kods RIKOLA2X
Konta nr. LV76RIKO0002013196683

Iesniegumu par izziņas par jaunbūvi  izsniegšanu Būvvaldē var iesniegt:

  • Būvniecības informācijas sistēmā (www.bis.gov.lv ) ;
  • Elektroniski ar elektronisko parakstu parakstītu, nosūtot uz epastu buvvalde@ropazi.lv;
  • Nosūtot pa pastu Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei uz adresi Institūta iela 1, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130.
  • Klātienē ar iepriekšēju pierakstu Personai tuvākajā vietā (Stopiņu pagastā – Institūta iela 1, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, tel. +371 67911328, Garkalnes pagastā - Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024, +371 67800935, Ropažu pagastā – Sporta iela 2 k-2, Ropaži, Ropažu pagasts, Ropažu novads, LV 2135, tel. +37167918221);

Pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas Būvvalde vērtēs iesniegto dokumentu atbilstību apstiprinātajam projektam un izsniegtajai būvatļaujai.

Izziņu par jaunbūvi sagatavo un izsniedz atbilstoši Iesnieguma likuma 5.panta trešā daļā noteiktajām prasībām - viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar Ropažu novada pašvaldības Būvvaldi – tel. +371 67911328, vai konkrētā pagasta būvinspektoriem: