1

Ropažu novada pašvaldības dome 18.10.2023. pieņēma lēmumu Nr.2794 “Par Garkalnes pagasta sadalīšanas plāna projekta variantu nodošanu publiskajai apspriešanai un sabiedrības līdzdalības pasākumiem” (prot. Nr.78/2023,10.§) un lēmumu Nr.2795 “Par Garkalnes pagasta sadalīšanas plāna projekta variantu publiskās apspriedes sabiedrības līdzdalības pasākuma, Ropažu novada iedzīvotāju aptaujas, norises gaitas apstiprināšanu un Aptaujas organizēšanas komisijas izveidošanu” (prot. Nr.78/2023,11.§).

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 28.punkts nosaka, ka Ropažu novada pašvaldība līdz 2023.gada 31.decembrim apstiprina Garkalnes pagasta sadalīšanas plānu un nosūta to Ādažu novada pašvaldībai. Atbilstoši minētajam šobrīd tiek organizēta Garkalnes pagasta sadalīšanas plāna projekta 3 variantu publiskā apspriešana un sabiedrības līdzdalības pasākums – iedzīvotāju aptauja, kurā tiks noskaidrots Ropažu novada, jo īpaši Garkalnes pagasta iedzīvotāju viedoklis par Garkalnes pagasta sadalīšanu un vēlamajiem robežu grozīšanas risinājumiem.

Garkalnes pagasta sadalīšanas plāna projekta variantu publiskā apspriešana notiks no 2023. gada 30. oktobra līdz 28. novembrim.

Ar Garkalnes pagasta sadalīšanas plāna projekta variantiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.ropazi.lv (skatīt zemāk), Valsts vietotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_28572, kā arī izdrukas veidā klientu apkalpošanas centros:

 • Garkalnes pagasta valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Brīvības gatve 455, Rīga;
 • Ropažu pagasta valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu pagasts;
 • Ulbrokas valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts;
 • Vangažu pilsētas pārvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Meža iela 1, Vangaži.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks klātienē Kultūras centrā "Berģi", Brīvības gatve 455, Rīga, 2023. gada 13. novembrī plkst. 18:00.

Priekšlikumus rakstiskā veidā Ropažu novada pašvaldībai var iesniegt jebkurā klientu apkalpošanas centrā, sūtot uz e-pastu novada.dome@ropazi.lv vai Valsts vietotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_28572 sadaļā “Iesniegt priekšlikumu” no 2023. gada 30. oktobra līdz 28. novembrim.

Publiskās apspriešanas laikā no 2023. gada 30. oktobra līdz 28. novembrim arī norisināsies Garkalnes pagasta sadalīšanas plāna projekta variantu publiskās apspriedes sabiedrības līdzdalības pasākums, Ropažu novada iedzīvotāju aptauja.

Aptaujā var piedalīties gan elektroniski, gan klātienē. Aptaujas anketu elektroniski var aizpildīt internetā, autorizējoties "ManaBalss.lv" portālā  https://lemejs.lv/aptaujaropazi.

Aptaujā klātienē var piedalīties, ņemot līdzi personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti) un dodieties uz jebkuru no aptaujas norises vietām:

 • Garkalnes pagasta teritoriālajā pārvalde, Brīvības gatve 455, Rīga;
 • Garkalnes bibliotēka, Vidzemes šoseja 33b, Garkalnes pagasts;
 • Ropažu pagasta teritoriālajā pārvalde, Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu pagasts;
 • Stopiņu pagasta teritoriālajā pārvalde, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts;
 • Vangažu pilsētas teritoriālajā pārvalde, Meža iela 1, Vangaži.

Aptaujā var piedalīties ikviens Ropažu novada iedzīvotājs, kurš ir sasniedzis 16 gadu vecumu un vismaz 6 (sešus) mēnešus pirms aptaujas sākuma ir deklarējis savu dzīvesvietu Ropažu novadā, kā arī ikviens Latvijas iedzīvotājs, kuram pieder nekustamais īpašums Ropažu novadā.

Informējam, lai sasniegtu un informētu par aptauju pēc iespējas plašāku novada iedzīvotāju un nekustamā īpašuma īpašnieku loku, papildus pašvaldības rīcībā esošajiem plašsaziņas un sabiedrības informēšanas rīkiem, informācija par aptauju tiks izsūtīta uz novada iedzīvotāju elektroniskajām pasta adresēm, kas ir norādītas nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma saņemšanai. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6. panta pirmās daļas c) apakšpunktu datu apstrāde ir likumīga, ja tā ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, kas dotajā situācijā Pašvaldībai ir noteikts ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 28. punktu.

Papildus informāciju par Garkalnes pagasta sadalīšanas plāna izstrādi var iegūt sazinoties telefoniski vai e-pastā ar Ropažu novada pašvaldības telpiskās attīstības plānotāju Annu Alvīni Vītolu, anna.alvine.vitola@ropazi.lv, 25482913.

Informāciju par Garkalnes pagasta sadalīšanas plāna projekta variantu publiskās apspriedes sabiedrības līdzdalības pasākuma, Ropažu novada iedzīvotāju aptaujas, norises gaitu var iegūt sazinoties telefoniski vai e-pastā ar Aptaujas organizēšanas komisijas locekli Mārtiņu Pozņaku, martins.poznaks@ropazi.lv, 28328282.


Biežāk uzdotie jautājumi - informācija par publisko apspriešanu un Ropažu novada iedzīvotāju aptauju

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 28.punkts nosaka, ka Ropažu novada pašvaldība līdz 2023.gada 31.decembrim apstiprina Garkalnes pagasta sadalīšanas plānu un nosūta to Ādažu novada pašvaldībai. Atbilstoši šobrīd tiek organizēta Garkalnes pagasta sadalīšanas plāna projekta variantu publiskā apspriešana un iedzīvotāju aptauja, kurā tiks noskaidrots Ropažu novada, jo īpaši Garkalnes pagasta iedzīvotāju viedoklis par Garkalnes pagasta sadalīšanu un vēlamajiem robežu grozīšanas risinājumiem.

Ar ko atšķiras publiskā apspriešana un iedzīvotāju aptauja?

Garkalnes pagasta sadalīšanas plāna izstrādei tiek organizēti divi sabiedrības līdzdalības pasākumi – publiskā apspriešana un iedzīvotāju aptauja. Tie notiek vienā laikā, no 30.oktobra līdz 28.novembrim, tie ir saistīti ar minētā plāna izstrādi, tomēr aptauja NAV par publiskajai apspriešanai nodotajiem sadalīšanas plāna variantiem!

Par ko notiek publiskā apspriešana?

Publiskajai apspriešanai ir nodoti trīs tehniski izstrādāti Garkalnes pagasta robežu grozīšanas varianti, par kuriem izteikt savu viedokli var ikviens Latvijas iedzīvotājs valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā ĢeoLatvija.lv – https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_28572.

Vai publiskajā apspriešanā viedokli var izteikt tikai internetā?

Publiskās apspriešanas laikā, 13. novembrī, plkst. 18:00, klātienē kultūras centrā “Berģi”, Brīvības gatvē 455, notiks publiskās apspriešanas sanāksme.

Kā arī viedokli/priekšlikumu rakstiskā veidā var iesniegt elektroniski, sūtot tos uz e-pastu novada.dome@ropazi.lv, vai iesniegt klātienē jebkurā pašvaldības klientu apkalpošanas centrā.

Kāpēc tiek veikta iedzīvotāju aptauja?

Aptauja tiek veikta, lai pildītu Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 28. punktu likumu, kas nosaka, ka Ropažu novada pašvaldībai līdz šī gada beigām jāizstrādā un jāiesniedz Ādažu novada domei Garkalnes pagasta sadalīšanas plāns. Vislabāko plānu var izveidot, tikai noskaidrojot iedzīvotāju viedokli, un ņemot vērā viņu izvēli par sava ciema un apdzīvotās vietas piederību vienai vai otrai pašvaldībai.

Iedzīvotāju aptauja ir svarīgākais pasākums Garkalnes pagasta sadalīšanas plāna izstrādei, kurā savu viedokli lūdzam izteikt Ropažu novada, un jo īpaši Garkalnes pagasta iedzīvotājiem. Tieši iedzīvotāju viedoklim būs noteicošā loma sadalīšanas plāna gala varianta tapšanā.

Kad notiek aptauja?

Aptauja notiek no 30.oktobra līdz 28.novembrim.

Kas var piedalīties aptaujā?

Aptaujā var piedalīties ikviens Ropažu novada iedzīvotājs, kurš ir sasniedzis 16 gadu vecumu un vismaz 6 (sešus) mēnešus pirms aptaujas sākuma ir deklarējis savu dzīvesvietu Ropažu novadā, kā arī ikviens Latvijas iedzīvotājs, kuram pieder nekustamais īpašums Ropažu novadā.

Vai aptaujā iespējams piedalīties vairākas reizes?

Nē, katrs dalībnieks aptaujā var piedalīties tikai vieni reizi. Ja kāds no iedzīvotājiem būs piedalījies aptaujā elektroniski un arī klātienē, internetā aizpildītā anketa tiks atzīta par nederīgu.

Kā var piedalīties aptaujā?

Aptaujā var piedalīties gan elektroniski, gan klātienē.

Kas jādara, lai aptaujas anketu aizpildītu elektroniski?

Aptaujas anketu elektroniski var aizpildīt internetā, autorizējoties "ManaBalss.lv" portālā https://lemejs.lv/aptaujaropazi.

Kā piedalīties aptaujā klātienē?

Lai saņemtu aptaujas anketu, ņemiet līdzi personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti) un dodieties uz jebkuru no aptaujas norises vietām. Klātienē aptaujas anketu var saņemt:

 • Garkalnes pagasta teritoriālajā pārvaldē, Brīvības gatve 455, Rīga;
 • Garkalnes bibliotēkā, Vidzemes šoseja 33b, Garkalnes pagasts;
 • Ropažu pagasta teritoriālajā pārvaldē, Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu pagasts;
 • Stopiņu pagasta teritoriālajā pārvaldē, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts;
 • Vangažu pilsētas teritoriālajā pārvaldē, Meža iela 1, Vangaži.

Kas jādara, piedaloties aptaujā klātienē?

 • Aptaujas anketu var saņemt uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
 • Aptaujas anketas ir numurētas un par tās saņemšanu jāparakstās dalībnieku reģistrācijas lapā.
 • Pievērsiet uzmanību OBLIGĀTI aizpildāmajiem laukiem: datums, laiks, vārds, uzvārds un personas kods! Ja šie lauki būs aizpildīti nepilnīgi, anketa tiks uzskatīta par nederīgu!
 • Ja gadās kļūdīties, atdodiet sabojāto anketu un palūdziet jaunu. Kļūdaini aizpildītā anketa tiks anulēta un tajā veiktās atzīmes netiks ņemtas vērā! 
 • Parakstiet anketu, tā apliecinot, ka piekrītat personas datu apstrādei. Anketa bez paraksta netiks ņemta vērā, jo tajā iekļautos datus pārbaudīt nebūs iespējams.
 • Aizpildīto anketu ievietojiet aizzīmogotā aptaujas anketu kastē.

Kā piedalīties aptaujā, ja nevaru to izdarīt elektroniski un veselības stāvokļa dēļ nevaru ierasties aptaujas norises vietā?

Iedzīvotāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties aptaujas klātienes norises vietās, kā arī slimojošu personu aprūpētāji, kuri nevar aizpildīt anketu elektroniski, ar pašvaldībā reģistrētu iesniegumu var pieteikt anketas aizpildīšanu iedzīvotāja atrašanās vietā. To var pieteikt pats iedzīvotājs, viņa pilnvarota persona vai aizgādnis. Pēc iesnieguma saņemšanas Ropažu novada pašvaldības norīkots darbinieks organizēs aptaujas anketas aizpildīšanu.

Vai anketa ir gara?

Nē, tajā bez OBLIGĀTI aizpildāmajiem laukiem, ir tikai 4 jautājumi.

Kādi ir aptaujas jautājumi?

Pirmajos divos jautājumus lūdzam atbildēt, vai esat deklarēts Ropažu novadā un vai jums Ropažu novadā pieder nekustamais īpašums. Tas nepieciešams, lai pēc aptaujas beigām būtu iespējams pārbaudīt, vai aptaujas dalībnieks atbilst vismaz vienam no kritērijiem.

Atbildot uz trešo jautājumu: “Ja Jūsu norādītā dzīvesvieta vai nekustamais īpašums atrodas Garkalnes pagastā, vai tas jāpievieno Ādažu novadam?”, tiks noskaidrots tieši Garkalnes iedzīvotāju un nekustamā īpašuma īpašnieku viedoklis par norādītās adreses vēlamo atrašanos vienā vai otrā novadā.

Atbildot uz ceturto jautājumu: “Kuras no Garkalnes pagasta teritorijām ir jāpievieno Ādažu novadam?”, aptaujas dalībniekiem ir iespējams atzīmēt vairākus atbilžu variantus par konkrētām Garkalnes pagasta teritorijām.

Ja atbildot uz šo jautājumu atzīmēsit “VISAS”, tiks pieņemts, ka vēlaties visa Garkalnes pagasta pievienošanu Ādažu novadam, tāpēc atsevišķas teritorijas vairs nav jāatzīmē un citi atzīmētie atbilžu varianti netiks ņemti vērā.

Ja atbildot uz šo jautājumu atzīmēsiet “NEVIENA”, tiks pieņemts, ka vēlaties saglabāt Garkalnes pagastu Ropažu novadā. Arī šajā gadījumā jebkuri citi atzīmētie atbilžu varianti netiks ņemti vērā.

Pirms izsakāt savu viedokli, aicinām iepazīties ar aptaujas anketu, kas pievienota pielikumā!

Kā aptaujas rezultāti var ietekmēt Vangažu pilsētas iedzīvotājus?

Ja aptaujas rezultātā vairākums dalībnieku būs izvēlējušies visa Garkalnes pagasta iekļaušanu Ādažu novadā, praktiski šāds Garkalnes pagasta sadalīšanas variants nav iespējams, jo Vangažu pilsēta ir daļa no Ropažu novada un tai jābūt fiziski savienotai ar pārējo novada teritoriju. Šis nosacījums nav apstrīdams un tiks ņemts vērā, veidojot pagasta sadalīšanas plānu.

Vai iedzīvotāju aptaujas dati būs publiski pieejami?

Jā, aptaujas laikā iegūtie dati dažādos griezumos būs pieejami publiski.

Kas notiks tālāk?

Atbilstoši publiskās apspriešanas rezultātiem un jo īpaši – uz Ropažu novada un Garkalnes pagasta iedzīvotāju aptaujā izteikto viedokli, tiks izstrādāts Garkalnes pagasta sadalīšanas plāna gala variants, kas tiks iesniegts izskatīšanai un diskusijām Ropažu novada pašvaldības domei. Domes pieņemtais lēmums tiks nosūtīts Ādažu novada pašvaldībai.


Pielikums

Aptaujas anketa

*Anketas aizpildīšanas datums: _________________;*laiks:__________________

*Aptaujas dalībnieka vārds, uzvārds:_______________________________________________

*Aptaujas dalībnieka personas kods: □□□□□□-□□□□□

*Obligāti aizpildāmi lauki! Ja kāds no šiem laukiem nav aizpildīts, anketa tiek atzīta par nederīgu.

Atbildi atzīmējiet ar X.

Labdien, Ropažu novada iedzīvotāj!

Lai īstenotu Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 28. punkta izpildi, kurā noteikts, ka “Ropažu novada pašvaldība līdz 2023. gada 31. decembrim apstiprina Garkalnes pagasta sadalīšanas plānu un nosūta to Ādažu novada pašvaldībai”, ir svarīgi uzklausīt Tavu viedokli.

Šīs iedzīvotāju aptaujas mērķis ir noskaidrot Ropažu novada, jo īpaši Garkalnes pagasta iedzīvotāju viedokli par Garkalnes pagasta sadalīšanu un vēlamajiem robežu grozīšanas risinājumiem.

1.Kur Ropažu novadā atrodas Jūsu deklarētā dzīvesvieta?

( ) Garkalnes pagasts

( ) Ropažu pagasts

( ) Stopiņu pagasts

( ) Vangažu pilsēta

( ) Nav deklarēta dzīvesvieta Ropažu novadā

2.Kur Ropažu novadā atrodas Jūsu nekustamais īpašums?*

( ) Garkalnes pagasts

( ) Ropažu pagasts

( ) Stopiņu pagasts

( ) Vangažu pilsēta

( ) Nav nekustamā īpašuma Ropažu novadā

*Ja Ropažu novadā ir gan deklarēta dzīvesvieta, gan pieder nekustamais īpašums, aptaujas rezultātu apstrādē primāri tiks ņemts vērā deklarētās dzīvesvietas fakts.

3.Ja Jūsu norādītā dzīvesvieta vai nekustamais īpašums atrodas Garkalnes pagastā, vai tas jāpievieno Ādažu novadam?

( ) Jā

( ) Nē

( ) Nav viedokļa

( ) Nav ne deklarēta dzīvesvieta, ne nekustamā īpašuma Garkalnes pagastā

4.Kuras no Garkalnes pagasta teritorijām ir jāpievieno Ādažu novadam (iespējams atzīmēt vairākus atbilžu variantus)?

UZMANĪBU!

- Ja atzīmēsiet atbilžu variantu “Visas”, atsevišķas pagasta teritorijas vairs nav jāatzīmē, citi atzīmētie atbilžu varianti netiks ņemti vērā.

- Ja atzīmēsiet atbilžu variantu “Neviena” vai “Nav viedokļa”, citi atzīmētie atbilžu varianti netiks ņemti vērā.

( ) Neviena

( ) Visas

( ) Amatnieki, Garkalnes pagasts

( ) Baltezers, Garkalnes pagasts

( ) Berģi, Garkalnes pagasts

( ) Bukulti, Garkalnes pagasts

( ) Garkalne, Garkalnes pagasts

( ) Garkalnes pagasta lauku teritorijas

( ) Langstiņi, Garkalnes pagasts

( ) Makstenieki, Garkalnes pagasts

( ) Priedkalne, Garkalnes pagasts

( ) Priežlejas, Garkalnes pagasts

( ) Skuķīši, Garkalnes pagasts

( ) Sunīši, Garkalnes pagasts

( ) Suži, Garkalnes pagasts

( ) Upesciems, Garkalnes pagasts

( ) Nav viedokļa

Paldies par pausto viedokli!

Garkalnes sadalīšanas plāna gala variants tiks pilnveidots atbilstoši publiskās apspriešanas un Ropažu novada iedzīvotāju aptaujas rezultātiem.

 

Paraksts __________________

Personas datu apstrādes pamats: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas a) apakšpunkts: “datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem” un c) apakšpunkts: “apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu”.

Pārzinis: Ropažu novada dome, reģistrācijas Nr. 90000067986, adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, tālr. +371 67910518, e-pasts: novada.dome@ropazi.lv, www.ropazi.lv. Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: Raivis Grūbe, datu aizsardzības speciālists, 67419000, e-pasts: raivis@grubesbirojs.lv

Parakstot šo iesniegumu, dodu piekrišanu manu datu apstrādei.

Esmu informēts par Ropažu novada pašvaldības veikto personas datu apstrādi saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas nosacījumiem. Ar Ropažu novada pašvaldības datu privātuma politiku var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnē www.ropazi.lv.

1