Projekti Vide

6. marta pašvaldības domes sēdē tika pieņemts lēmums atbalstīt Ropažu novada pašvaldības dalību VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” īstenotam un Eiropas Komisijas LIFE Vides programmas līdzfinansētajā projektā „Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GoodWater IP).

Saskaņā ar domes lēmumu, ir noslēgts sadarbības līgums par projekta realizēšanu - zivju ceļa izbūvi un Ropažu dambja uz Lielās Juglas pārbūvi pār Ropažu HES Lielās Juglas upei. Projekta ietvaros tiks veikta zemes gabala izpēte, Ropažu HES hidroloģiskā režīma aprēķini zivju ceļa darbības nodrošināšanai, zivju ceļa un Ropažu dambja pārbūves projektēšana un būvprojekta izstrāde un saskaņošana, zivju ceļa izbūve, kā arī Ropažu dambja uz Lielās Juglas pārbūve. Darbi tiks īstenoti līdz 2026. gada 31.decembrim. Pašvaldības līdzfinansējums nav paredzēts.

LIFE GoodWater IP mērķis ir ilgtermiņā uzlabot ūdens kvalitāti riska ūdensobjektos, izstrādājot, adaptējot Latvijas apstākļiem un ieviešot dažādus inovatīvus apsaimniekošanas pārvaldības pasākumus.

1