Būvvalde Pašvaldība
1

Ropažu novada Būvvalde vērš uzmanību, ka maksimālais būvdarbu veikšanas termiņš  līdz būves nodošanai ekspluatācijā ir 8 gadi.

Visām būvēm, kuru būvniecība sākta pirms 2014. gada 1. oktobra, būvdarbu pabeigšanas termiņu rēķina 8 gadus, sākot ar 2014. gada 1. oktobri, tātad būves ekspluatācijā jānodod līdz 2022. gada 30. septembrim.

Savukārt būvēm, kuru būvniecības process uzsākts pēc 2014. gada 1. oktobra, maksimālo būvdarbu veikšanas ilgumu rēķina 8 gadus no dienas, kad būvatļaujā izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

Maksimālais būvdarbu veikšanas ilgums jāņem vērā arī nekustamā īpašuma pircējiem, kuri iegādājas būvi, kas nav nodota ekspluatācijā. Neskatoties uz to, ka būs mainījies būves īpašnieks, būvniecības procesam atvēlētais laiks paliks nemainīgs – astoņi gadi, tātad ekspluatācijā jānodod līdz 2022. gada 30. septembrim, ja būvatļauja izdota pirms 2014. gada 1. oktobra. Iegādājoties ekspluatācijā nenodotu un nepabeigtu būvi, kurai būvatļauja izdota sen, jāizvērtē savas iespējas būvniecību pabeigt noteiktajā termiņā.

Ja būvdarbi netiek pabeigti līdz 2022.gada 30.septembrim un būve šajā termiņā netiek nodota ekspluatācijā, saskaņā ar pastāvošo normatīvo regulējumu, būvvalde var pagarināt būvdarbu veikšanas termiņu uz būvniecības ierosinātāja pieprasīto laiku, ja būvvaldei Būvniecības informācijas sistēmā (www.bis.gov.lv)  ir pieejama aktuāla ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta un  ēkas novietnes un tai izbūvēto inženiertīklu izpildmērījuma plāns, kā arī uz pieprasīto pagarinājuma termiņu ir iesniegta būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija. Inženierbūvēm pievienojams  aktuāls izpildmērījuma plāns, kā arī uz pieprasīto pagarinājuma termiņu iesniedzama  būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija.

Ja ēka, kurai veikts ietekmes uz vidi novērtējums atbilstoši likumam "Par ietekmes uz vidi novērtējumu", nav nodota ekspluatācijā noteiktajā termiņā, būvniecības ierosinātājam likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" noteiktajā kārtībā jāveic sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums, ja ir mainījušies faktiskie un tiesiskie apstākļi, uz kuru pamata tika uzsākta būvniecība. Ja ir mainījušies faktiskie vai tiesiskie apstākļi, būvvalde var pieņemt lēmumu par pašvaldības teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem neatbilstošas ēkas vai tās daļas nojaukšanu.

Būvniecības ieceres realizācijas termiņš ir ierobežots arī vienkāršotajiem būvniecības procesiem, kas tiek veikti saskaņā ar paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti. Minētajām būvniecības iecerēm realizācijas termiņš ir 5 gadi, ko skaita no dienas, kad pieņemts lēmums par būvniecības ieceres akceptu.

Aicinām nekustamo īpašumu īpašniekus, kuru īpašumos ir uzsākts būvniecības process, pievērst uzmanību būvatļaujā norādītajam maksimālajam būvdarbu veikšanas termiņam un savlaicīgi veikt būves nodošanu ekspluatācijā vai veikt pasākumus būvdarbu termiņa pagarināšanai.

Vienlaikus atgādinām, ka saskaņā ar 2021. gada 15. septembra Ropažu novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr. 14/21 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Ropažu novadā”  11. punktu, būvei, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, nekustamā īpašuma nodokļa likme ir 3 % no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības - būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai  būves kadastrālās vērtības.