Pašvaldība Ziņas, jaunumi Būvvalde

Par paaugstinātās nodokļa likmes piemērošanu būvēm, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums.

Ēkām, kuru būvniecība uzsākta pirms 2014. gada 1. oktobra un kuras joprojām nav nodotas ekspluatācijā, ar šī gada 1.oktobri atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 80. punktam beigsies maksimālais būvdarbu veikšanas termiņš - 8 gadi.

2021. gada 15. septembrī tika pieņemti Ropažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 14/21 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Ropažu novadā” (turpmāk - NĪN noteikumi), kuru 11. punkts noteica, ka būvei, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, nekustamā īpašuma nodokļa likme ir 3 %.

Tā kā ēkas nodošana ekspluatācijā saistās ar papildu izmaksām, kuras daudziem iedzīvotājiem var būt grūti ieplānot savas ģimenes budžetā, jo vairāk naudas jātērē pārtikai, apkures rēķiniem un citiem komunālajiem pakalpojumiem, 2022. gada 28. septembrī Ropažu novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu līdz 2024. gada 1. janvārim atlikt termiņu no kura tiks piemērota paaugstinātā nodokļa likme būvēm, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums. Tomēr  tas nenozīmē, ka par būvju nodošanu ekspluatācijā vajadzētu aizmirst.

Aicinām nekustamo īpašumu īpašniekus, kuru īpašumos ir uzsākts būvniecības process, pievērst uzmanību būvatļaujā norādītajam maksimālajam būvdarbu veikšanas termiņam un neatlikt dokumentu noformēšanu būves nodošanai ekspluatācijā vai maksimālā būvdarbu veikšanas termiņa pagarināšanai.

Tāpat atgādinām, ka Būvniecības likumā ir paredzēta atbildība, par būves vai tās daļas izmantošanu līdz tās pieņemšanai ekspluatācijā. Par otrās grupas būves vai tās daļas izmantošanu līdz nodošanai ekspluatācijā var tikt piemērots naudas sods fiziskajai personai līdz divsimt piecdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — līdz trīssimt piecdesmit naudas soda vienībām.

Par to, kas darāms, lai savu privātmāju vai citu ēku nodotu ekspluatācijā, lūdzam sazināties ar būvvaldi: tālrunis 67911328 vai rakstiet uz buvvalde@ropazi.lvhttps://www.ropazi.lv/lv/strukturvieniba/ropazu-novada-pasvaldibas-buvvalde