Pašvaldība Izglītība
1

Ropažu novada pašvaldība atgādina, ka ir pieejams pašvaldības līdzfinansējums bērnu dalībai nometnēs.

Līdzfinansējums līdz 100,00 euro apmērā par katru bērnu vienu reizi gadā tiek piešķirts:

  • daudzbērnu ģimeņu bērniem,
  • aizbildnībā esošiem bērniem,
  • audžuģimenē ievietotajiem bērniem,
  • ar celiakiju slimiem bērniem,
  • bērniem ar invaliditāti,
  • bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm.

Līdzfinansējumu piešķir Ropažu novada Sociālais dienests, pamatojoties uz personas iesniegumu un pievienotajiem dokumentiem (līgums, rēķins vai apmaksas čeks).

Tiesības saņemt šajos noteikumos paredzēto pašvaldības pabalstu ir mājsaimniecībām, kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas Ropažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Maksu par dalību nometnēs pārskaita uz nometnes rīkotāja kredītiestādes kontu pēc rēķina saņemšanas, kurā kā maksātājs norādīts Ropažu novada pašvaldība, maksājuma mērķī ir norādīts bērna vārds uzvārds un summa nepārsniedz saistošajos noteikumos minēto pabalsta apmēru.

Ja persona pati norēķinājusies par pakalpojumu, tad pārskaitījums tiek veikts  uz iesnieguma iesniedzēja kredītiestādes kontu,  pēc finanšu dokumentu iesniegšanas, kas pierāda pakalpojuma saņemšanu.

Plašāka informācija sazinoties ar Sociālo dienestu par tālruni 67910792 vai e-pastu: socialais.dienests@ropazi.lv .