Aktualitāte

Ropažu novada pašvaldība ir saņēmusi SIA “Gren Latvija”, kurā uzņēmums informē par savu ieceri paredzētajai darbībai – atkritumu reģenerācija enerģijas ražošanai koģenerācijas stacijā, izmantojot kontrolētu sadedzināšanas procesu un dūmgāzu attīrīšanas iekārtas ar nepārtrauktu emisiju monitoringu Aconē, Salaspils novadā (zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu Nr. 80310010383). Uzņēmums ir saņēmis Vides pārraudzības valsts biroja 2024. gada 13. jūnija lēmumu Nr. 5-02-1/31/2024 “Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu” iecerētajai darbībai.

SIA “Gren” savā vēstulē informē:

“Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Gren Latvija” (turpmāk - Gren) ir apzinājusi iespēju Salaspils novada teritorijā būvēt 150-200 tūkst. tonnu jaudu atkritumu reģenerācijas (waste-to-energy) rūpnīcu, kas ražotu līdz 460 GWh siltumenerģijas un līdz 115 GWh elektroenerģijas gadā (turpmāk – Reģenerācijas rūpnīca). Reģenerēto atkritumu apjoms saskan ar “Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021. - 2028. gadam” norādīto plānoto ilgtermiņā Latvijā pieejamo atkritumu atlikumu apjomu. Projektam, to finansējot pilnībā no privātā kapitāla, būs pozitīva ietekme uz valsts mērķi, kas noteikts 2035.gadam attiecībā uz poligonos apglabāto sadzīves atkritumu īpatsvaru, paredzot tā samazinājumu līdz 10 % no kopējā radīto sadzīves atkritumu daudzuma (pēc svara), kā to nosaka Direktīva 1999/31/EK par atkritumu poligoniem.

Zemes gabals, kurā tiks attīstīta Reģenerācijas rūpnīca, atrodas Salaspils novadā, Aconē, un atbilstoši plānojumam ir speciālā industriālā zona ar tam piegulošām nepieciešamajām inženierkomunikācijām un labu piebraukšanu. Ietekmi uz vidi novērtēšanas procedūras gaitā plānots izvērtēt potenciālās alternatīvas inženiertīklu pieslēgumiem un to attīstībai.

Saražotais siltums, izsoles ietvaros, tiks nodots Rīgas pilsētas centralizētajā siltumapgādes sistēmā, tādā veidā ļaujot samazināt siltumenerģijas cenu tiem Rīgas iedzīvotājiem, kas pieslēgti centralizētajai siltumapgādes sistēmai, mazinot fosilo energoresursu (dabasgāzes) izmantošanu Latvijā kopumā. Vienlaikus Gren izskatīs iespējas piegādāt minēto siltumenerģiju Salaspils novada Aconē esošajām daudzdzīvokļu mājām, kas atrodas pie Latvenergo termoelektrocentrālēm. Savukārt elektrība tiks piegādāta kopējā elektrotīklā.

Ņemot vērā Gren plašo pieredzi enerģētikas sektorā - centralizētājā siltumapgādē, atkritumu reģenerācijas rūpnīcu attīstīšanā, būvniecībā un ekspluatācijā Baltijā - Lietuvā Gren pārziņā darbojas divas šādas koģenerācijas stacijas Kauņā un Klaipēdā - spējam garantēt tekošu un ātru projekta attīstību un īstenošanu - 4 gadu laikā, nodrošinot labāko un praksē pārbaudītu tehnoloģiju izmantošanu, sasniedzot augstu efektivitāti un sabalansētu, minimālu ietekmi uz vidi.

Šobrīd paredzam, ka reģenerācijas stacija darbību uzsāks 2029. gadā.

Ņemot vērā, ka Paredzētās darbības vieta atrodas tiešā Ropažu novada pašvaldības administratīvās teritorijas tuvumā, Gren rīkos sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmi arī Ropažu novadā.”