Pakalpojumi
aktuāli

Papildināts: Stopiņu pagasta un Garkalnes pagasta iedzīvotājiem daļēji tiks segti siltumenerģijas apgādes tarifa izdevumi (23.12.2021.)

Papildināts: (29.12.2021.)

Missing multivides elements.

Kāpēc par apkuri jāmaksā vairāk?

Katru gadu energoresursu cenas ir augušas, bet tas ir noticis ļoti pakāpeniski, neizjūtot straujus kāpumus. Šogad rudenī gāze cena pieauga strauji un neprognozēti, tāpēc cena par siltumenerģiju ir būtiski augusi daudzās valstīs, visā Latvijā, un arī Ropažu novadā. 2021. gada laikā gāzes cena ir palielinājusies gandrīz 6 reizes – no 16,08 EUR par MWh janvārī līdz 93,13 EUR par 1 MWh novembrī. Maksā par apkuri tieši gāzes cena veido būtiskāko daļu.

Uzskatāmi to demonstrē ­PA “Saimnieks” sniegtais dabasgāzes biržas cenas un siltumenerģijas tarifa pieauguma salīdzinājums 2020., un 2021.gadā:

Mēnesis

Dabasgāzes biržas cena 2020. gads EUR/MWh[1]

Siltumenerģijas tarifs 2020 gads bez PVN, EUR/MWh

Dabasgāzes biržas cena 2021. gads EUR/ MWh[2]

Siltumenerģijas tarifs 2021. gads bez PVN, EUR/MWh

janvāris

14,88

46,07

16,08

41,42

februāris

11,69

46,06

19,75

45,72

marts

9,68

46,08

17,74

44,80

aprīlis

8,78

46,25

17,76

45,74

maijs

6,86

47,60

20,56

46,73

jūnijs

5,12

51,57

24,98

51,72

jūlijs

5,13

51,10

28,78

59,49

augusts

5,40

50,31

35,69

65,97

septembris

7,89

38,36

43,69

60,82

oktobris

11,26

37,45

63,66

76,66

novembris

14,25

39,74

93,13

132,76

decembris

13,84

39,28

81,11

 

Kā veidojas siltumenerģijas maksa?

Siltumenerģijas maksa veidojas no pastāvīgās daļas un mainīgās daļas, kas aprēķināma pēc reālā energoresursu patēriņa un normatīvajos aktos noteiktajiem nodokļiem.

Kas iekļauts PA “Saimnieks” siltumenerģijas maksā?

 1. Mainīgā daļa:
  • dabasgāzes cena (TTC biržas cena + 0,69 EUR/MWh);
  • sadales sistēmas pakalpojumi (atbilstoši sadales sistēmas patēriņa grupai un gazificētā objekta atļautajai maksimālajai slodzei) – 2,87 EUR/MWh;
  • pārvades  sistēmas pakalpojumi (atbilstoši spēkā esošajiem tarifiem) šobrīd - 1.9297 EUR/MWh;
  • akcīzes nodoklis – 1,65 EUR/MWh;
  • fiksēta maksa par pieslēgumu atbilstoši atļautai slodzei – 0,27 EUR/MWh;
  • Elektroenerģija siltumenerģijas ražošanai –  cena atbilstoši spēkā esošajiem tarifiem - šobrīd  1.99 EUR/MWh;
  • Dabas resursu nodoklis - mainīgā daļa, atkarīga no nodokļa aprēķina par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu, šobrīd  2.87 EUR/MWh;
  • Siltumenerģijas pārvades un sadales zudumu izmaksas - mainīgā daļa, atkarīga no zudumu apjomu un ražošanas siltumenerģijas tarifu, novembrī -  6.94   EUR/MWh;
 1. Pastāvīgā daļa:
  • Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs Stopiņu pagastā -11,26 EUR/MWh spēkā no 06.03.2021., 2010. gada 15. decembra Stopiņu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 13/10 “Stopiņu novada pašvaldības aģentūras “Saimnieks” sniegtie pakalpojumi”
  • . Tarifa pastāvīgā daļa 11.26 EUR/MWh sastāv no:
  • Darba samaksa ar sociālās apdrošināšanas iemaksām;
  • Iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas;
  • Pamatlīdzekļu nolietojums;
  • Pārējās pastāvīgās izmaksas.
  • Pievienotās vērtības nodoklis 12% iedzīvotājiem, 21% juridiskajām personām.

Kas iekļauts PSIA “Garkalnes komunālserviss” siltumenerģijas maksā?

Papildus dabasgāzes biržas cenai tarifa mainīgajās izmaksās ir iekļautas elektroenerģijas izmaksas, dabasgāzes pārvades un sadales pakalpojums, kā arī akcīzes nodoklis.   

Tarifa fiksētās izmaksas iekļauj:

 • ikmēneša iekārtu apkalpošana - 23.78%;
 • palīgmateriālu izmaksas - 2.79%;
 • administratīvās izmaksas (proporcionāli apgrozījumam) - 39.75%;
 • iepriekšējo gadu starpība (virspeļņa no lielāka saražotā siltuma apjoma par plānoto) - samazinājums par 12.78%;
 • rentabilitātes nodrošinājums (3% no apgrozījuma, 1272 EUR/gadā) - 11.82%;
 • dabas resursu nodoklis - 34.64%.

Kā tiek veikts dabasgāzes iepirkums?

Dabasgāzes iepirkumā var izvēlēties vai nu fiksēto cena par megavatstundu (MWh) vai par mainīgu cenu biržā. Fiksētās cenas gadījumā dabasgāzes cena ir nemainīga visā līguma darbības laikā neatkarīgi no biržas cenām.  Pērkot gāzi par mainīgu cenu biržā tā var būt svārstīga un atkarīga no vairākiem dabasgāzes cenu ietekmējošiem faktoriem, un līguma cena vienmēr būs mainīga.

Atveroties dabasgāzes piegādes tirgum sākotnēji tika veikti iepirkumi par cenas izvēles kritēriju izvēloties fiksēto cenu, slēdzot līgumu ar termiņu ne vairāk par vienu gadu un analizējot dabasgāzes tirgus situāciju saistībā ar cenu kritumiem un kāpumiem. Sākot no 2019. gada trešā ceturkšņa PA “Saimnieks” iepirkumā izvēles kritērijs bija TTF biržas cena, balstoties uz dabasgāzes tirgus situāciju. Visā iepriekšējo dabasgāzes līgumu izpildes laikā dabasgāzes iepirkuma cenas kritērija izvēle bija saimnieciski pamatota, izvēloties izdevīgāko un zemāko cenu.

Ko iedzīvotāji var darīt šobrīd?

Apsekot iekšējos siltumapgādes tīklus pagrabos un bēniņos – steidzami tos nosiltināt, turēt aizvērtas ārdurvis, regulēt radiatorus kāpņu telpās un dzīvokļos, kur ir siltāks, lai nesalst pirmo stāvu un ēkas malējos dzīvokļos dzīvojošie iedzīvotāji, regulēt mājas kopējo siltuma patēriņu, domāt par automātikas uzstādīšanu pagrabos esošajos siltummaiņos. Bet pats svarīgākais ir sākt domāt un lemt par ēku siltināšanas projektiem, jo energoauditu ir jāveic ziemā.

Kādu atbalstu var saņemt iedzīvotāji un kam tas paredzēts?

No 2021. gada 1.jūlija stājušies spēkā jauni mājokļa pabalsta piešķiršanas nosacījumi. Mājokļa pabalstu var pieprasīt mājsaimniecība, kura dzīvo īpašumā esošā vai īrētā mājoklī konkrētajā pašvaldībā un tur ir deklarējusi savu dzīves vietu. Ja mājoklis tiek īrēts, ir jābūt noslēgtam īres līgumam par nekustamā īpašuma lietošanu.
Normatīvajos aktos nav noteikts, cik ilgi mājsaimniecībai ir jādzīvo pašvaldībā, lai saņemtu sociālo palīdzību. Tas nozīmē, ka jebkurai mājsaimniecībai ir tiesības saņemt mājokļa pabalstu, tiklīdz izpildās visi augstāk minētie nosacījumi.

Priekšnosacījums mājokļa pabalsta saņemšanai ir mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšana, sagatavojot iztikas līdzekļu deklarāciju un uzrādot pašvaldības sociālajā dienestā apliecinošus rēķinus par mājokļa izdevumiem.

Kādi izdevumi tiek ņemti vērā, aprēķinot mājokļa pabalstu?   

 • Izdevumi par dzīvojamās telpas lietošanu - īres maksa, izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām;
 • izdevumi par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu -siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana, ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām;
 • izdevumi par telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu, kā arī izdevumus par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju.

Mājokļa pabalsta apmēru aprēķinās kā starpību starp garantētā minimālā ienākuma 109 EUR pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 EUR pārējām personām mājsaimniecībā (GMI) sliekšņu summu mājsaimniecībai, faktiskajiem izdevumiem un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem, izmantojot šādu formulu:

Pmaj = (GMI1 + GMI2 x N) + K – I,

Pmaj – pabalsta apmērs;

(GMI1 + GMI2 x N) – garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summa mājsaimniecībai;

K – ar mājokļa lietošanu saistīto maksājumu rēķinos norādītā faktisko izdevumu summa;

I – mājsaimniecības kopējie ienākumi. Trūcīgajiem un maznodrošinātajiem jāieskaita arī attiecīgajā mēnesī saņemto GMI pabalsta apmēru.

Mājokļa pabalsta apmēru cietā kurināmā iegādei aprēķina un piešķir vienu reizi kalendāra gadā, saskaņā ar MK noteikumiem.

Kas jādara, lai saņemtu mājokļa pabalstu?

Lai saņemtu mājokļa pabalstu, jāvēršas pašvaldības sociālajā dienestā, jāuzrāda personu apliecinošu dokuments un jāiesniedz: 

 1. iesniegums, kuru parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas;
 2. dokumentus mājokļa pabalsta aprēķināšanai, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītus izdevumus, kā arī uzrāda mājokļa lietošanu apliecinošus dokumentus (piemēram, īres līgumu), ja šādu dokumentu nav sociālā dienesta rīcībā;
 3. citus dokumentus, ja tas ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai par sociālās palīdzības piešķiršanu vai trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu.

Kā tiek piešķirts un izmaksāts mājokļa pabalsts?

 • Mājokļa pabalsts tiek piešķirts mājsaimniecībām ar to mēnesi, kurā pieņemts lēmums.
 • Mājokļa pabalstu izmaksā ne retāk kā reizi trijos mēnešos, izņemot mājokļa pabalstu cietā kurināmā iegādei, kuru var izmaksāt vienā vai vairākās reizēs kalendāra gada laikā.
 • Pabalstu var izmaksāt gan veicot pārskaitījumu nama apsaimniekotajam vai pakalpojumu sniedzējiem (gāze, elektrība utt.), gan arī uz personas bankas vai pasta norēķinu sistēmas kontu.

Kur uzzināt vairāk?

Jautājumu gadījumā aicinām zvanīt Ropažu novada Sociālajam dienestam:

 • Stopiņu pagastā: 28072555;
 • Ropažu pagastā: 27788083;
 • Garkalnes pagastā: 67800931;
 • Vangažu pilsētā: 67995140.

Kādi pasākumi vēl plānoti, lai palīdzētu iedzīvotājiem?

Sekojot līdzi situācijai energoresursu tirgū, Ropažu novada dome ir gatava izvērtēt dažādas atbalsta iespējas iedzīvotājiem.

 


[1]   Informācija no https://www.gaso.lv/dabasgazes-tirgus

[2]   Informācija no https://www.gaso.lv/dabasgazes-tirgus