1

Paziņojums par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības domes 2023.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19/23 “Lokālplānojums teritorijas plānojuma grozījumiem Baltezera ciema teritorijai pie Olīves, Mārsilu, Diānas un Lottes ielām un atļautā izmantojuma detalizācijai “Detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem ar kadastra Nr.8060-003-0275 un 8060-003-0274” teritorijai””

Ropažu novada pašvaldības dome 2023.gada 15.novembra  pieņēma lēmumu Nr.2841 “Grozījumi Ropažu novada pašvaldības domes 2023.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19/23 “Lokālplānojums teritorijas plānojuma grozījumiem Baltezera ciema teritorijai pie Olīves, Mārsilu, Diānas un Lottes ielām un atļautā izmantojuma detalizācijai “Detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem ar kadastra Nr.8060-003-0275 un 8060-003-0274” teritorijai””.

Ropažu novada pašvaldības domes 2023.gada 26.jūlija saistošie noteikumi Nr.19/23 papildināti ar 3.punktu, nosakot, ka spēku zaudē divi spēkā esoši detālplānojumi lokālplānojuma teritorijā.

Ar lokālplānojuma materiāliem var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_27942.