Paziņojumi-attīstība Vide

Vides pārraudzības valsts birojs atbilstoši kompetencei, kas noteikta likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 6. panta pirmajā daļā, paziņo, ka saskaņā ar Iesniegumu likuma 6. panta trešo daļu atbilde iedzīvotājiem par SIA “Vides resursu centrs”, reģistrācijas Nr. 40203040830, paredzēto darbību – koģenerācijas iekārtas būvniecībai atkritumu reģenerācijai enerģijas ieguvei un cietā kurināmā sadedzināšanai nekustamā īpašuma “Mežinieki” (kadastra Nr. 8096 002 0185) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu  80960021967, Dreiliņos, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā sniegta Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļvietnes www.vpvb.gov.lv sadaļā Aktualitātes  un Projekti.