paziņojumi-attīstība
PAZIŅOJUMI

Ropažu novada pašvaldība 2023.gada 13. aprīlī ir saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli, kurā ministrija noradījusi, ka ar 2023.gada 13. aprīli Ropažu novada Stopiņu pagasta teritorijas plānojums ir īstenojams.

Jaunais Ropažu novada Stopiņu pagasta teritorijas plānojums apskatāms valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_27134.

Ar 2023.gada 13. aprīli zaudē spēku Stopiņu novada pašvaldības domes 30.11.2016. saistošie noteikumi Nr. 14/16 “Par Stopiņu novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.