aktuāli

Ropažu novada dome 14.09.2022. sēdē pieņēma lēmumu Nr.1540 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8096 004 0746, Dzidriņas, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā” (prot. Nr. 47/2022,11.§), kas pieejams arī Ropažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē: https://www.ropazi.lv/lv/domes-sedes un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā:  https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25216.


Detālplānojuma teritorija ir nekustamā īpašuma “Jaunie Tālivaldi” ar kadastra numuru 8096 004 0764, sastāvā esošā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8096 004 0746, Dzidriņās, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, platība ir 4.1341 ha un satiksmes infrastruktūras un inženiertehniskās apgādes risinājumiem nepieciešamā teritorija – zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 8096 004 0747, 8096 004 0052, 8096 004 0548, 8096 004 0475, 8096 004 0083.

Detālp

Detālplānojuma izstrādes mērķis: detalizēt zemes vienības plānoto (atļauto) izmantošanu, pamatojot zemes vienības sadali, paredzot nepieciešamo transporta infrastruktūru un inženiertehniskās apgādes tīklus.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs: nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.8096 004 0764 īpašnieks.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja: Ropažu novada domes teritorijas plānotāja Santa Ondrupe (tālr. 26602117, e-pasts: santa.ondrupe@ropazi.lv).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz Ropažu novada domei (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, e-pasts: novada.dome@ropazi.lv) līdz 28.10.2022.

Sekot līdzi detālplānojuma izstrādes gaitai var Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25216 vai Ropažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē https://www.ropazi.lv/lv/detalplanojumi.