PAZIŅOJUMI

Ropažu novada dome 05.04.2023. pieņēma lēmumu Nr.2208 “Par detālplānojuma “Jaunpiekūni”, atcelšanu daļā – zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80960040325, Piekūnu iela 9, Dzidriņās, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā” (prot. Nr.64/2023, 20.§). Zemes vienības Piekūnu iela 9, ar kadastra apzīmējumu 80960040325, izmantošana veicama atbilstoši “Stopiņu novada teritorijas plānojuma” Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasībām.”

Materiāli pieejami: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_4474

1