lindes

Paziņojums par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Lindes 1” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8060 008 0051, Upesciemā, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai .

Ropažu novada pašvaldības dome 25.01.2023. sēdē pieņēma lēmumu Nr.1955 “Par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Lindes 1” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8060 008 0051, Upesciemā, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai” (prot.Nr.58/2023,13.§).

Garkalnes novada teritorijas plānojumā 2013.-2024.gadam ar 2015.gada grozījumiem zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8060 008 0051 atļautais izmantošanas veids noteikts Jaukta centra apbūves teritorija (JC).

Detālplānojuma teritorijā, ar kopējo platību 2.0066 ha, paredzēts izveidot 15 zemes vienības (13 apbūvei paredzētas zemes vienības, 1 zemes vienība paredzēta publiskai ārtelpai (ierīkot sporta, rotaļu laukumu, apstādījumus, skvēru u.tml.) un 1 zemes vienība paredzēta piebraukšanas nodrošināšanai atdalāmajām zemes vienībām – Lindes iela). Piekļūšana detālplānojuma teritorijai tiks nodrošināta no Garās Jūdzes pa jaunizveidoto Lindes ielu.

Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana notiks no 13.02.2023. līdz 13.03.2023.

Ar detālplānojuma projektu var iepazīties Valsts vietotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_20582 un izdrukas veidā foajē Garkalnes pagasta pārvaldes ēkas pirmajā stāvā,  Brīvības gatvē 455, Rīgā. Apmeklētāju pieņemšana iespējama pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67800936.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti Zoom platformā 27.02.2023. plkst. 17:30. Saite uz sanāksmi - https://ej.uz/Lindes-1.

Priekšlikumus rakstiskā veidā iesniegt Ropažu novada pašvaldībai, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, elektroniskie dokumenti nosūtāmi uz e-pastu: novada.dome@ropazi.lv vai Valsts vietotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv līdz 13.03.2023.

Papildus informāciju par detālplānojuma risinājumiem var iegūt sazinoties telefoniski vai e-pastā ar detālplānojuma izstrādes vadītāju vai izstrādātāju.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja: Ropažu novada pašvaldības teritorijas plānotāja Daiga Gruzīte, e-pasts: daiga.gruzite@ropazi.lv , tālr. 67800936.

Detālplānojuma izstrādātājs: SIA “Detālplānojumi SB”, reģistrācijas numurs 40203081595, projekta vadītāja Sintija Batkovska, tālr. 29125515.