1

Ropažu novada dome 26.10.2022. sēdē pieņēma lēmumu Nr.1675 “Par detālplānojuma projekta zemes vienībai Vāveru iela 3, Ulbrokā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (prot.Nr.51/2022,19.§) ar kuru nodod detālplānojuma projektu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

Detālplānojuma teritorijā Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS) un sarkano līniju teritorijā Transporta infrastruktūras teritorija (TR) plānots izveidot 17 zemes vienības (14 apbūvei paredzētas zemes vienības un 3 zemes vienības kā transporta infrastruktūrai nepieciešamā teritorija). Piekļūšana detālplānojuma teritorijai nodrošināta no privātīpašumā esošās Vāveru un Lazdiņu ielas un pašvaldības ceļa “Beveriņi-Vālodzes”.

1

Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana notiks no 14.11.2022. līdz 12.12.2022.

Ar detālplānojuma projektu var iepazīties Valsts vietotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23146 un izdrukas veidā Ropažu novada pašvaldības Ulbrokas valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads. Apmeklētāju pieņemšana iespējama pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 26602117 (Ropažu novada pašvaldības Teritorijas plānotāja Santa Ondrupe).

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti Zoom platformā 08.12.2022. plkst. 17:30. Saite uz sanāksmi - https://ieej.lv/orUzu

Priekšlikumus rakstiskā veidā iesniegt Ropažu novada pašvaldībai, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, elektroniskie dokumenti nosūtāmi uz e-pastu: novada.dome@ropazi.lv vai Valsts vietotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv līdz 12.12.2022.

Papildus informāciju par detālplānojuma risinājumiem var iegūt sazinoties telefoniski vai e-pastā ar detālplānojuma izstrādes vadītāju vai izstrādātāju.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja: Ropažu novada domes teritorijas plānotāja Santa Ondrupe, e-pasts: santa.ondrupe@ropazi.lv, tālr.26602117.

Detālplānojuma izstrādātājs: SIA “Grupa93”, projekta vadītāja Anita Beikule, e-pasts: anita@g93.lv, tālr. 26339051.