Detālplānojumi – apstiprināšana
Informācija

Ropažu novada dome 23.11.2022. ir pieņēmusi lēmumu Nr.1775 “Par detālplānojuma zemes vienībai Burtnieku iela 19, Sauriešos, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā apstiprināšanu” (prot. Nr.53/2022,15.§).

Materiāli ir pieejami https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25648.