Informācija
1

Ropažu novada dome 28.09.2022. sēdē pieņēma lēmumu Nr.1588 “Par detālplānojuma zemes vienībām Baložu prospektā 29 un Baložu prospektā 31, Berģos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (prot.Nr.48/2022,15.§).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir detalizēt zemes vienības Baložu prospektā 31, Berģos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā, kadastra apzīmējums 8060 006 0631, platība 2.08 ha, sadales nosacījumus, izmantošanas iespējas, apgrūtinājumus un veikt robežu pārkārtošanu starp zemes vienību Baložu prospektā 29, Berģos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā, kadastra apzīmējums 8060 006 0464.

Garkalnes novada teritorijas plānojumā 2013-2024.gadam ar 2015.gada grozījumiem zemes vienībai Baložu prospektā 29 atļautais izmantošanas veids Savrupmāju apbūves teritorija (DzS), zemes vienībai Baložu prospektā 31 lielākajai daļai noteikts atļautais izmantošanas veids Jaukta centra apbūves teritorija (JC), pārējā daļā Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) un Transporta infrastruktūras teritorija (TR).

Detālplānojuma ietvaros izstrādāti divi teritorijas attīstības scenāriji:

1. scenārijs - visā detālplānojuma teritorijā ir paredzēta savrupmāju un/vai dvīņu māju apbūve, paredzot 12 jaunveidojamas zemes vienības ar platību no 1203 m2 līdz 1978 m2 un saglabājot vienu jau apbūvēto zemes vienību ar platību 2725 m2.

2. scenārijs - Detālplānojuma teritorijā ir paredzētas 9 jaunveidojamas zemes vienības savrupmāju un/vai dvīņu māju apbūvei ar platību no 1203 m2 līdz 1978 m2, tiek saglabāta viena jau apbūvētā zemes vienība ar platību 2725 m2. Teritorijas rietumu daļā pie detālplānojuma robežas, ir paredzēta viena zemes vienība pirmsskolas izglītības iestādei 4355 m2 platībā.

Transporta infrastruktūras teritorija (TR) izdalīta, kā atsevišķa zemes vienība 3861 m2 platībā, kas nepieciešama plānoto ielu teritorijai starp sarkanajām līnijām transporta organizācijas un inženiertehniskās apgādes nodrošināšanai detālplānojuma teritorijā. Sarkano līniju platums noteikts 12-13m. Ielas sarkanās līnijas ietver: divvirzienu brauktuvi 5.7 m, gājēju ietvi 1.2 m.

Detālplānojuma redakcijas publiskā apspriešana notiks no 17.10.2022. līdz 13.11.2022.

Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties Valsts vietotajā ģeotelpiskās informācijas portālā: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_21360 un izdrukas veidā foajē Garkalnes pagasta pārvaldes ēkas pirmajā stāvā,  Brīvības gatvē 455, Rīgā. Apmeklētāju pieņemšana iespējama pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67800936.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti Zoom platformā 03.11.2022. plkst. 17:30. Saite uz sanāksmi: https://ej.uz/Balozu-29-31

Priekšlikumus rakstiskā veidā iesniegt Ropažu novada pašvaldībai, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, elektroniskie dokumenti nosūtāmi uz e-pastu: novada.dome@ropazi.lv vai Valstsvietotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv līdz 13.11.2022.

Papildus informāciju par detālplānojuma risinājumiem var iegūt sazinoties telefoniski vai e-pastā ar detālplānojuma izstrādes vadītāju vai izstrādātāju.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja: Ropažu novada pašvaldības teritorijas plānotāja Daiga Gruzīte, e-pasts: daiga.gruzite@ropazi.lv , tālr. 67800936.

Detālplānojuma izstrādātājs: SIA “Grupa93”, reģistrācijas numurs 50103129191, projektu vadītāja Anita Beikule, e-pasts: anita@grupa93.lv, tālr. 26339051.