PAZIŅOJUMI

Paziņojums par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības domes 17.05.2023. lēmumā Nr. 2308 “Par detālplānojuma zemes vienībai Vāveru iela 3, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads apstiprināšanu”

Ropažu novada pašvaldības dome 20.09.2023. pieņēma lēmumu Nr. 2699 “Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības domes 17.05.2023. lēmumā Nr. 2308 “Par detālplānojuma zemes vienībai Vāveru iela 3, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads apstiprināšanu””. Ar lēmumu var iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_27435. Grozījumu mērķis ir veikt zemes vienību sadali divos posmos.