PAZIŅOJUMI

Paziņojums par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības domes 23.11.2022. saistošajos noteikumos Nr.56/22 “Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, īpašumu Lielsišu ielas un Jaunsišu ielas, Dzidriņās, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā teritorijā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”

Ropažu novada pašvaldības dome 08.03.2023. pieņēma lēmumu Nr.2088 “Grozījumi Ropažu novada pašvaldības domes 23.11.2022. saistošajos noteikumos Nr.56/22 “Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, īpašumu Lielsišu ielas un Jaunsišu ielas, Dzidriņās, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā teritorijā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”, apstiprinot saistošos noteikumus Nr.5/23 “Grozījumi Ropažu novada pašvaldības domes 2022.gada 23.novembra saistošajos noteikumos Nr.56/22 “Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, īpašumu Lielsišu ielas un Jaunsišu ielas, Dzidriņās, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā teritorijā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.

Ropažu novada pašvaldības domes 23.11.2022. saistošie noteikumi Nr.56/22 papildināti ar 3.punktu, nosakot, ka pēc par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgā ministra rīkojuma par atļauju īstenot lokālplānojumu īpašumu Lielsišu ielas un Jaunsišu ielas, Dzidriņās, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā teritorijā saņemšanas spēku zaudē Stopiņu novada domes 2007.gada 17.oktobra saistošie noteikumi Nr. 45/dp “Detālplānojuma Rīgas rajona Stopiņu novada nekustamam īpašumam “Jaunsiši” (kadastra nr. 80960040407) grafiskā daļa un tā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” daļā konkrētajās zemes vienībās, kas uzskaitītas saistošajos noteikumos.

Ar lokālplānojuma materiāliem var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25634.