Paziņojumi-attīstība
PAZIŅOJUMI

Paziņojums par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības domes 2022.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.62/22 “Par Ropažu novada Stopiņu pagasta teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.

Ropažu novada pašvaldības dome 2023.gada 5. aprīlī pieņēma lēmumu Nr.2229 “Grozījumi Ropažu novada pašvaldības domes 21.12.2022. saistošajos noteikumos Nr. 62/22 “Par Ropažu novada Stopiņu pagasta teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”” (prot. Nr.64/2023,41.§), apstiprinot saistošos noteikumus Nr.10/23 “Grozījumi Ropažu novada pašvaldības domes 21.12.2022. saistošajos noteikumos Nr. 62/22 “Par Ropažu novada Stopiņu pagasta teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu””.

2022.gada 21. decembrī apstiprinātā Ropažu novada Stopiņu pagasta teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos svītroti 71.3.2., 71.3.3., 72.2. un 72.3. apakšpunkti.

Ar pilnveidotās Ropažu novada Stopiņu pagasta teritorijas plānojuma apakšredakcijas materiāliem var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_27134.

Līdz par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgā ministra rīkojuma par atļauju īstenot Ropažu novada Stopiņu pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izdošanai, Ropažu novadā Stopiņu pagastā piemērojami Stopiņu novada pašvaldības domes 30.11.2016. saistošie noteikumi Nr. 14/16 “Par Stopiņu novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.