PAZIŅOJUMI

Ropažu novada pašvaldības dome 2023.gada 8.februārī pieņēma lēmumu Nr.2025 “Par Ropažu novada pašvaldības 2022.gada 21.decembra saistošo noteikumu Nr.63/22 “Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajos īpašumos Malienas iela, Mežmalas iela 26 un Mežmalas iela 28, Langstiņos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” grozījumiem” (prot. Nr.59/2023,35.§), apstiprinot saistošos noteikumus Nr. 2/23 “Grozījumi Ropažu novada pašvaldības 2022.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.63/22 “Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajos īpašumos Malienas iela, Mežmalas iela 26 un Mežmalas iela 28, Langstiņos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa””.

Saistošajos noteikumos Nr.63/22 iekļautā hipersaite https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_23143 mainīta uz hipersaiti https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_26002.

Ar lokālplānojuma materiāliem var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā  (Ģeoportāls): https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_26002.