Attīstība paziņojumi-attīstība
Publiskā apspriešana

Paredzētās darbības nosaukums: Derīgo izrakteņu (smilts un dolomīta) ieguve un produkcijas (frakcionēta smilts, dolomīta šķembas un to maisījumi, kā arī asfaltbetons) ražošana.

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA „Astilbes”, reģistrācijas Nr. 40203139353, juridiskā adrese: Ernestīnes iela 43-1, Rīga, LV-1046.

Paredzētās darbības vieta: Ropažu novads, Ropažu pagasts, SIA „Astilbes” īpašumā esošos nekustamos īpašumos:

  • „Veczvirgzdiņi” (kadastra Nr. 8084 017 0003) zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu 8084 017 0003 un 8084 017 0004;
  • „Veczvirgzdiņi” (kadastra Nr. 8084 017 0006) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8084 017 0006.

 Datums, kad pieņemts lēmums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu: Vides pārraudzības valsts biroja:

  • 2021.gada 11.oktobra Lēmums Nr. 5-2/28 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu;
  • 2021.gada 23.novembra Lēmumu Nr. 5-02/32 par grozījumiem 2021.gada 11.oktobra Lēmumā Nr. 5-2/28 „par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu” 

Paredzētās darbības apraksts: Derīgo izrakteņu ieguvi plānots veikt 94.418 ha platībā. Derīgo izrakteņu ieguve notiks pakāpeniski ar iepriekšēju pazemes ūdens līmeņa pazemināšanu (ūdens atsūknēšanu), atsūknēto ūdeni (caur nosēdbaseinu sistēmu) novadot ūdensnotekā. Nelabvēlīgās ietekmes kontrolēšanai un novēršanai tiks veikts virszemes un pazemes ūdeņu monitorings. Frakcionēta smilts, dolomīta šķembas un maisījumi tiks iegūti smilts un dolomīta pārstrādes procesā. Plānota arī asfaltbetona ražošana. Asfaltbetonu plānots ražots no dažādiem minerāliem ar dažādu granulometrisko sastāvu, kā saistvielu pievienojot bitumenu. Asfaltbetona ražošanas iekārtu plānots darbināt siltajā laikā no aprīļa līdz novembrim. Ražošanas procesam paredzēts izmantot mobilo asfaltbetona ražošanas iekārtu. 

Sākotnējā sabiedriskā apspriešana: Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laikā sabiedrība tiek informēta par paredzēto darbību. Paredzētās darbības novērtējums, piemēram, ietekme uz dabas vērtībām, ietekme uz ainavu, prognozētās trokšņa līmeņa izmaiņas u.c., tiks sagatavots pēc sākotnējās sabiedriskās apspriešanas saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja izsniegto programmu. Pēc novērtējuma sagatavošanas tiks organizēta vēl viena sabiedriskā apspriešana, kuras laikā sabiedrība tiks iepazīstināta ar novērtējuma rezultātiem.

Sabiedriskā apspriešanas norise: Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (spēkā ar 2020.gada 10.jūniju), sabiedriskās apspriešana notiks neklātienes formā (attālināti) no 10.decembra līdz 30.decembrim. 

Sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti 2021.gada 21.decembrī plkst. 18.00. Sanāksmei varēs pieslēgties izmantojot sanāksmes dienā norādīto tīmekļa saiti un pievienošanās instrukciju.

Sanāksmes laikā tiks sniegta prezentācija par paredzēto darbību. Sanāksme tiks ierakstīta, un ieraksts (t.sk. prezentācija) būs pieejams līdz 30.decembrim SIA „Vides konsultāciju grupa” tīmekļa vietnē www.vkgrup.lv. Ja sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā radīsies jautājumi, būs iespējas tos uzdot rakstot uz e-pasta adresi: info@vkgrup.lv. Atbildes tiks sniegtas līdz š.g. 30. decembrim.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties:

  • papīta formātā: Ropažu novada pašvaldībā (Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV- 2130);
  • Ropažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē: www.ropazi.lv;
  • tīmekļa vietnē: www.vkgrup.lv.

SIA "Astilbes" iesniegums ietekmes uz vidi novērtējumam. 

VPVB Lēmums Nr.5-02/28 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu.

SIA "Astilbes" iesniegums VPVB Lēmuma Nr.5-02/28 grozījumiem.

VPVB Lēmums Nr.5-02/32 par grozījumiem Lēmumā Nr.5-02/28 "par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu". 

Paredzētās darbības apraksts. 

Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi var sūtīt Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV–1045, tālrunis: 67321173, e-pasts: pasts@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv) līdz š.g. 30.decembrim.