1

Paziņojums par IVN ziņojuma sabiedrisko apspriešanu, Rail Baltica būvniecība DTD2 posmā (Vangaži – Salaspils – Misa).

Paredzētās darbības nosaukums: Jaunbūvējamās Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecība DTD2 posmā (Vangaži – Salaspils – Misa) no DPS1 apakšsekcijas piketāžas 11+782 līdz DPS2 apakšsekcijas piketāžai 3+459.

Ierosinātāja: RB Rail AS (Reģ. Nr. 40103845025), juridiskā adrese: Satekles iela 2B, Rīga, LV-1050., tālruņa numurs: 66967171, saskaņā ar Satiksmes ministrijas pilnvarojumu.

Paredzētās darbības vieta: Ropažu novada Ropažu un Stopiņu pagasts, Salaspils novada Salaspils pagasts (informācija par izpētes teritorijā iekļautajiem īpašumiem pieejama ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā).

Pamatojums ietekmes uz vides novērtējuma procesa veikšanai: Vides pārraudzības valsts biroja 2022. gada 3. jūnija lēmums Nr. 5-02-1/16.

Ziņojuma sagatavotājs: Jaunbūvējamās Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecība DTD2 posmā (Vangaži – Salaspils – Misa) ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu (2023. gada marts) sagatavoja SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Informācija par ziņojuma sabiedrisko apspriešanu: sabiedriskā apspriešana norisināsies no 2023. gada 4. aprīļa līdz 4. maijam. Sagatavotais ziņojums, sākot ar 2023. gada 4. aprīli, būs pieejams:

  • Salaspils novada pašvaldībā (adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils) darba laikā;
  • Ropažu novada pašvaldībā (adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads) darba laikā;
  • Rail Baltica kopējā projekta tīmekļa vietnē www.railbaltica.org;
  • SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnē - skat. zemāk.

Informācija par sabiedriskās apspriešanas sanāksmi: Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu sabiedriskā apspriešanas sanāksme norisināsies neklātienes formā (attālināti) 2023. gada 12. aprīlī plkst. 17.00. Tīmekļa saite un pievienošanās instrukcija 2023. gada 12. aprīlī tiks publicēta tīmekļa vietnē www.environment.lv. Sanāksmes laikā tiks sniegta informācija par paredzēto darbību un sagatavoto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu, kā arī būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt uz tiem atbildes. Ja norādītajā laikā nevarēsiet pievienoties sanāksmei tiešsaistē, Jums būs iespēja noskatīties sanāksmes ierakstu, kas pēc sanāksmes tiks publicēts tīmekļa vietnē www.environment.lv. Ja noskatoties ierakstu Jums radīsies kādi jautājumi par paredzēto darbību vai ietekmes uz vidi novērtējuma procesu, lūdzam tos līdz 2023. gada 19. aprīlim nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi railbaltica@environment.lv. Uz visiem jautājumiem, kas šajā laikā tiks saņemti, sniegsim rakstiskas atbildes, kuras adresātiem nosūtīsim, izmantojot elektronisko pastu.

Rakstisku priekšlikumu iesniegšana: Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus par ziņojumu līdz 2023. gada 4. maijam aicinām iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā, sūtot tos uz adresi Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045 (tālr. 67321173, elektroniskā pasta adrese: vpvb@vpvb.gov.lv tīmekļa vietnes adrese www.vpvb.gov.lv).

Iedzīvotāju aptauja: Lai noskaidrotu sabiedrības viedokli par paredzēto darbību, aicinām līdz 2023. gada 4. maijam piedalīties aptaujā. Aptaujas anketa pieejama šeit:  https://environment.lv/lv/aktualitates/jaunumi/aptauja-par-rail-baltica-buvniecibu-ropazu-un-salaspils-novados.html

IVN ziņojuma kopsavilkums

IVN ziņojums

Pielikumi