PAZIŅOJUMI

Ropažu novada pašvaldības dome 08.03.2023. pieņēma lēmumu Nr.2085 “Par lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, īpašumam Ozolaines iela 8, Līči, Stopiņu pagasts, Ropažu novads apstiprināšanu un saistošo noteikumu apstiprināšanu” (prot. Nr.62/2023,8.§), apstiprinot saistošos noteikumus Nr.6/23 “Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, nekustamā īpašuma Ozolaines iela 8, ar kadastra numuru 8096 001 1134, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8096 001 0098, Ulbrokā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.

Ar lokālplānojuma materiāliem var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_24311.