Lokālplānojumi - apstiprināšana
Informācija

Ropažu novada pašvaldības dome 23.11.2022. pieņēma lēmumu Nr.1776 “Par lokālplānojuma, teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai, īpašumu Lielsišu ielas un Jaunsišu ielas, Dzidriņās, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā teritorijā apstiprināšanu” (prot. Nr.53/2022,16.§), apstiprinot saistošos noteikumus Nr.56/22 “Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, īpašumu Lielsišu ielas un Jaunsišu ielas, Dzidriņās, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā teritorijā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.

Ar lokālplānojuma materiāliem var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25634.