Ropažu novada pašvaldības dome 13.12.2023. pieņēma lēmumu Nr. 2899 “Par lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, zemes vienībai Granīta iela 13B, Rumbulā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā apstiprināšanu un saistošo noteikumu apstiprināšanu” (prot. Nr.82/2023,1.§), apstiprinot saistošos noteikumus Nr. 40/23 “Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, zemes vienībai Granīta iela 13B, Rumbulā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.

Ar lokālplānojuma materiāliem var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_28800.