PAZIŅOJUMI

Paziņojums par lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, zemes vienībām Getliņu ielā 26 un “Jaunramuti”, Rumbulā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā apstiprināšanu

Ropažu novada pašvaldības dome 20.09.2023. pieņēma lēmumu Nr.2700 “Par lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, zemes vienībām Getliņu ielā 26 un “Jaunramuti”, Rumbulā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā apstiprināšanu un saistošo noteikumu apstiprināšanu” (prot. Nr.76/2023,4.§), apstiprinot saistošos noteikumus Nr.25/23 “Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, zemes vienībām Getliņu ielā 26 un “Jaunramuti”, Rumbulā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.

Ar lokālplānojuma materiāliem var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_28203.