Paziņojums par lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, zemes vienībām Kaudzīšu iela 45, Kaudzīšu iela 49, “Mazkalsoni” un zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 8096 007 0080, 8096 007 0121, Rumbulā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā apstiprināšanu

Ropažu novada pašvaldības dome 07.02.2024. pieņēma lēmumu Nr. 3023 “Par lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu zemes vienībām Kaudzīšu iela 45, Kaudzīšu iela 49, “Mazkalsoni” un zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 8096 007 0080, 8096 007 0121, Rumbulā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, saistošo noteikumu apstiprināšanu” (prot. Nr.88/2024, 4.§), apstiprinot saistošos noteikumus Nr. 9/24 “Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, zemes vienībām Kaudzīšu iela 45, Kaudzīšu iela 49, “Mazkalsoni” un zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 8096 007 0080, 8096 007 0121, Rumbulā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.

Ar lokālplānojuma materiāliem var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_29184