PAZIŅOJUMI

Paziņojums par  lokālplānojuma īpašumam Ozolaines iela 8, Līčos, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā pilnveidotā projekta atkārtotu publisko apspriešanu un sabiedrības līdzdalības pasākumiem

Ropažu novada pašvaldības dome 17.05.2023. sēdē pieņēma lēmumu Nr. 2311 “Par lokālplānojuma, teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai, īpašuma Ozolaines iela 8, Līči, Stopiņu pagasts, Ropažu novads teritorijā pilnveidotās redakcijas nodošanu atkārtotai publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr.66/2023,14.§), ar kuru nodod pilnveidoto lokālplānojuma projektu atkārtotai publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

Lokālplānojuma projekta pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana notika no 07.11.2022. līdz 27.11.2022., t.i., trīs nedēļas. Publiskās apspriešanas sanāksme notika klātienē 16.11.2022. radošās attīstības centrā “Līči”, “Dienas centrs”, Līčos, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā. Notikusi publiskā apspriešana neatbilst Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma (turpmāk – Covid-19 likums) 21. panta trešās daļas 1. un 4. punkta prasībām, tāpēc nepieciešams atkārtot publisko apspriešanu, nosakot termiņu četras nedēļas un sanāksmi organizējot attālināti. Lokālplānojumā paredzētie risinājumi kopš iepriekš notikušās publiskās apspriešanas nav mainīti.

Lokālplānojuma projekta publiskā apspriešana notiks no 05.06.2023. līdz 02.07.2023.

Ar lokālplānojuma projektu var iepazīties Valsts vietotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_27549 un izdrukas veidā Ulbrokas valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Institūta ielā 1A, Ulbrokā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā. Apmeklētāju pieņemšana iespējama pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 23280141.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti Zoom platformā 19.06.2023. plkst. 17:00. Saite uz sanāksmi - https://ieej.lv/J687K.

Priekšlikumus rakstiskā veidā var iesniegt Ropažu novada pašvaldībai, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, elektroniskie dokumenti nosūtāmi uz e-pastu: novada.dome@ropazi.lv vai Valsts vietotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv līdz 02.07.2023.

Papildus informāciju par lokālplānojuma risinājumiem var iegūt sazinoties telefoniski vai e-pastā ar lokālplānojuma izstrādes vadītāju Ropažu novada pašvaldības telpiskās attīstības plānotāja Andra Valaine, e-pasts: andra.valaine@ropazi.lv, tālr.23280141.