1

Ropažu novada dome 26.10.2022. sēdē pieņēma lēmumu Nr.1685 “Par lokālplānojuma,  teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai, īpašuma Ozolaines iela 8, Līči, Stopiņu pagasts, Ropažu novads teritorijā pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr.51/2022,29.§), ar kuru nodod pilnveidoto lokālplānojuma projektu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

Pilnveidotajā lokālplānojuma redakcijā ir palielināta Mazstāvu dzīvojamās apbūves (DzM4) funkcionālā zona lokālplānojuma teritorijā uz ziemeļiem no plānotās ielas. Meža teritorijai lokālplānojuma 1.redakcijā tika plānots noteikt funkcionālo zonējumu - Dabas un apstādījumu teritoriju (DA6). Pilnveidotajā redakcijā meža teritorijai tiek noteikta funkcionālā zona – Mežu teritorija (M3), kur atļauta mežsaimnieciskā izmantošana, labiekārtota ārtelpa, ārtelpa bez labiekārtojuma un sporta būvju apbūve, tādejādi samazinot atļautās izmantošanas veidus, kas sākotnēji tika plānoti Dabas un apstādījumu teritorijā (DA6). Lokālplānojuma teritorijas daļā gar Ozolaines ielu norādīta teritorija ar īpašiem noteikumiem (TIN17) - apbūves ierobežojumu teritorija, paredzot, ka plānoto ēku būvapjomus, kas vērsti pret Ozolaines ielu, nedrīkst projektēt un izbūvēt augstākus 2 stāviem un 10 metriem. Lokālplānojuma projektam pievienota SIA “IE.LA inženieri” izpēte “Ceļa pievienojuma izvērtējums un ceļa seguma novērtējums Ozolaines ielas un autoceļa P4 krustojumā”. Izpētē secināts, ka realizējot lokālplānojuma Ozolaines iela 8 ieceri uz autoceļa P4 jāuzbūvē kreisās joslas nobrauktuves josla.

Lokālplānojuma projekta publiskā apspriešana notiks no 07.11.2022. līdz 27.11.2022.

Ar lokālplānojuma projektu var iepazīties Valsts vietotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_24311 un izdrukas veidā Ulbrokas valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Institūta ielā 1A, Ulbrokā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā. Apmeklētāju pieņemšanas iespējama pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 23280141.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 16.11.2022. plkst.17:00 radošās attīstības centrā “Līči”, “Dienas centrs”, Līčos, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā.

Priekšlikumus rakstiskā veidā iesniegt Ropažu novada pašvaldībai, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, elektroniskie dokumenti nosūtāmi uz e-pastu: novada.dome@ropazi.lv vai Valsts vietotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv līdz 27.11.2022.

Papildus informāciju par lokālplānojuma risinājumiem var iegūt sazinoties telefoniski vai e-pastā ar lokālplānojuma izstrādes vadītāju Ropažu novada pašvaldības telpiskās attīstības plānotāja Andra Valaine, e-pasts: andra.valaine@ropazi.lv, tālr.23280141.