PAZIŅOJUMI

Ropažu novada dome 22.02.2023. sēdē pieņēma lēmumu Nr.2034 “Par lokālplānojuma,  teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai, nekustamajos īpašumos “Dārzi Mežrozīte” un “Mežinieki”, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads teritorijā, projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr.60/2023,2.§), ar kuru nodod lokālplānojuma projektu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir pamatot “Stopiņu novada teritorijas plānojumā” noteiktās funkcionālās zonas Rūpnieciskās apbūves teritorijas (R1) apbūves parametru grozījumus.

Lokālplānojuma projekta publiskā apspriešana notiks no 07.03.2023. līdz 06.04.2023.

Ar lokālplānojuma projektu var iepazīties Valsts vietotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22447  un izdrukas veidā Ulbrokas valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Institūta ielā 1A, Ulbrokā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā. Apmeklētāju pieņemšana iespējama pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 23280141.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti Zoom platformā 27.03.2023. plkst.18:00. Saite uz sanāksmi - https://ej.uz/mezinieki.

Priekšlikumus rakstiskā veidā iesniegt Ropažu novada pašvaldībai, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, elektroniskie dokumenti nosūtāmi uz e-pastu: novada.dome@ropazi.lv vai Valsts vietotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv līdz 06.04.2023.

Papildus informāciju par lokālplānojuma risinājumiem var iegūt sazinoties telefoniski vai e-pastā ar lokālplānojuma izstrādes vadītāju Ropažu novada pašvaldības telpiskās attīstības plānotāja Andra Valaine, e-pasts: andra.valaine@ropazi.lv, tālr.23280141 vai lokālplānojuma izstrādātāju SIA “Reģionālie projekti”, Laine Veinberga, , e-pasts: laine@rp.lv , tālr. 29646789.