PAZIŅOJUMI

Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajos īpašumos Malienas iela, Mežmalas iela 26 un Mežmalas iela 28, Langstiņos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu.

1

Ropažu novada pašvaldības dome 2022.gada 21.decembra sēdē pieņēma lēmumu Nr.1871 „Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajos īpašumos Malienas iela, Mežmalas iela 26 un Mežmalas iela 28, Langstiņos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā apstiprināšanu” (prot. Nr.55/2022,43.§). Izdoti saistošie noteikumi Nr.63/22 “Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajos īpašumos Malienas iela, Mežmalas iela 26 un Mežmalas iela 28, Langstiņos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.

Ar lokālplānojuma materiāliem var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā  (Ģeoportāls):  https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_26002