Informācija

Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajos īpašumos Malienas iela, Mežmalas iela 26 un Mežmalas iela 28, Langstiņos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

1

Ropažu novada pašvaldības dome 28.09.2022. sēdē pieņēma lēmumu Nr.1587 “Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajos īpašumos Malienas iela, Mežmalas iela 26 un Mežmalas iela 28, Langstiņos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (prot.Nr.48/2022,14.§).

Lokālplānojuma risinājumi paredz grozīt nekustamā īpašuma Malienas iela, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8060 007 0458, funkcionālo zonējumu no Transporta infrastruktūras teritorijas (TR) uz Savrupmāju apbūves teritoriju (DzS). Funkcionālā zonējuma grozījumi ļauj pārkārtot nekustamo īpašumu Mežmalas iela 26 un Mežmalas iela 28 zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 8060 007 0381 un 8060 007 0457 robežas, mainot piekļuves risinājumu. Lokālplānojumā plānotajai savrupmāju apbūvei paredz jaunus piekļuves risinājumus no Krievupes ielas atzara. Krievupes ielas atzara galā paredzēts izveidot apgriešanās laukumu Langstiņu ezera piekrastē, kas izmantojams publiskai piekļuvei pie ezera.

Lokālplānojuma publiskā apspriešana notiks no 17.10.2022. līdz 13.11.2022.

Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties Valsts vietotajā ģeotelpiskās informācijas portālā: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23143 un izdrukas veidā foajē Garkalnes pagasta pārvaldes ēkas pirmajā stāvā,  Brīvības gatvē 455, Rīgā. Apmeklētāju pieņemšana iespējama pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67800936.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti Zoom platformā 31.10.2022. plkst. 17:30. Saite uz sanāksmi: https://ej.uz/Mezmalas-Malienas

Priekšlikumus rakstiskā veidā iesniegt Ropažu novada pašvaldībai, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, elektroniskie dokumenti nosūtāmi uz e-pastu: novada.dome@ropazi.lv vai Valsts vietotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv līdz 13.11.2022.

Papildus informāciju par lokālplānojuma risinājumiem var iegūt sazinoties telefoniski vai e-pastā ar lokālplānojuma izstrādes vadītāju vai izstrādātāju.

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja: Ropažu novada pašvaldības teritorijas plānotāja Daiga Gruzīte, e-pasts: daiga.gruzite@ropazi.lv, tālr. 67800936.

Lokālplānojuma izstrādātājs: SIA “Reģionālie projekti”, reģistrācijas numurs 40003404474, projekta vadītāja Laine Šildere, e-pasts: laine.sildere@rp.lv, tālr. 29385358.