Ropažu novada pašvaldības dome 10.04.2024. sēdē pieņēma lēmumu Nr. Nr. 3140 “Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajos īpašumos Rožu prospekts 43 un Rožu prospekts daļās, Berģos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā, un saistošo noteikumu apstiprināšanu” (prot. Nr.92/2024, 7.§), apstiprinot saistošos noteikumus Nr. 16/24 “Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajos īpašumos Rožu prospekts 43 un Rožu prospekts daļās, Berģos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.

Ar lokālplānojuma materiāliem var iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā – https://geolatvija.lv/geo/tapis?#document_29537.