PAZIŅOJUMI

Ropažu novada pašvaldības dome 2023.gada 8.marta sēdē pieņēma lēmumu Nr.2094 „Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem zemes vienībā "Murīši", Sunīšos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā apstiprināšanu” (prot. Nr.62/2023,17.§). Izdoti saistošie noteikumi Nr.3/23 “Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem zemes vienībā "Murīši", Sunīšos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.

Ar lokālplānojuma materiāliem var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā  (Ģeoportāls):  https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_26493

1