Informācija

Ropažu novada pašvaldības dome 14.09.2022. sēdē pieņēma lēmumu Nr.1531 “Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem zemes vienībā "Murīši", Sunīšos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (prot.Nr.47/2022,2.§).

Lokālplānojuma risinājumi paredz grozīt Garkalnes novada teritorijas plānojumā 2013.-2024.gadam ar 2015.gada grozījumiem noteikto zemes vienības ar kadastra apzīmējums 8060 012 0014, platība 0.43 ha, funkcionālo zonu no Dabas un apstādījuma teritorija (DA) uz Savrupmāju apbūves teritorija (DzS7), lai nodrošinātu privātā nekustamā īpašuma pilnvērtīgas izmantošanas iespējas un turpmākās būvniecības iespējas, ievērojot normatīvo aktu prasības. Mainot funkcionālo zonējumu, teritorijā būs iespēja veikt savrupmāju apbūvi (plānotas 2 savrupmājas). Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS7) paredzēti galvenie teritorijas izmantošanas veidi savrupmāju apbūve (11001), vasarnīcu apbūve (11002).

Lokālplānojuma redakcijas publiskā apspriešana notiks no 03.10.2022. līdz 30.10.2022.

Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties Valsts vietotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_24527 un izdrukas veidā foajē Garkalnes pagasta pārvaldes ēkas pirmajā stāvā,  Brīvības gatvē 455, Rīgā. Apmeklētāju pieņemšana iespējama pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67800936.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti Zoom platformā 13.10.2022. plkst. 17:30. Saite uz sanāksmi - https://ej.uz/Murisi

Priekšlikumus rakstiskā veidā iesniegt Ropažu novada pašvaldībai, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, elektroniskie dokumenti nosūtāmi uz e-pastu: novada.dome@ropazi.lv vai Valsts vietotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv līdz 30.10.2022.

Papildus informāciju par lokālplānojuma risinājumiem var iegūt sazinoties telefoniski vai e-pastā ar lokālplānojuma izstrādes vadītāju vai izstrādātāju.

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja: Ropažu novada pašvaldības teritorijas plānotāja Daiga Gruzīte, e-pasts: daiga.gruzite@ropazi.lv, tālr. 67800936.

Lokālplānojuma izstrādātājs: SIA “VS art”, reģistrācijas numurs 40203341190, projekta vadītāja Vineta Sārtaputna, e-pasts: vineta.sart@gmail.com, tālr. 27072204.

1