PAZIŅOJUMI

Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem Vangažu pilsētas teritorijai Gaujas ielas apkaimē, Ropažu novadā  nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (prot.Nr.64/2023,15.§).

Lokālplānojuma risinājumi paredz grozīt Inčukalna novada teritorijas plānojumā 2013.-2024.gadam noteiktās sarkanās līnijas, kas savieno Gaujas ielu ar plānoto Sila ielu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80170050022, nosakot jaunas sarkanās līnijas Gaujas ielas atzaram pa esošo ielas trasi ar apgriešanās laukumu smagajam autotransportam zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu 80170050364 un 80170050334. Gaujas ielas atzara sarkanās līnijas tiek noteiktas 14 m platumā un apgriešanās laukums ar 20 m rādiusu. Sarkanās līnijas skar zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80170050018, 80170050019, 80170050016, 80170050351, 80170050013, 80170050363, 80170050022, 80170050319, 80170050364, 80170050334, 80170050347, 80170050326. 

1

Lokālplānojuma publiskā apspriešana notiks no 26.04.2023. līdz 28.05.2023.

Ar lokālplānojuma materiāliem var iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_22712 un izdrukas veidā Vangažu pilsētas pārvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Meža iela 1, Vangaži, Ropažu novads, Garkalnes pagasta pārvaldes ēkas pirmajā stāvā,  Brīvības gatvē 455, Rīgā. Apmeklētāju pieņemšana iespējama pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67800936 vai 67800915.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti Zoom platformā 22.05.2023. plkst. 17:30. Saite uz sanāksmi - https://ej.uz/Gaujas_iela .

Priekšlikumus rakstiskā veidā var iesniegt Ropažu novada pašvaldībai (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130), Vangažu pilsētas pārvaldes Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Meža iela 1, Vangaži, Ropažu novads, LV-2136), Garkalnes pagasta pārvaldes klientu apkalpošanas centrā (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024), elektroniskie dokumenti nosūtāmi uz e-pastu: novada.dome@ropazi.lv vai Valsts vietotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv līdz 28.05.2023.

Papildus informāciju par lokālplānojuma risinājumiem var iegūt sazinoties telefoniski vai e-pastā ar lokālplānojuma izstrādātāju SIA “Reģionālie projekti”, reģistrācijas numurs 40003404474, projekta vadītāju Laini Šilderi, e-pasts: laine.sildere@rp.lv, tālr. 29385358 vai Ropažu novada pašvaldības Attīstības, īpašumu un investīciju departamenta, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju Sandru Čakāni e-pasts: sandra.cakane@ropazi.lv, tālr. 67800936 vai 67800915.