Ropažu novada pašvaldības dome 10.04.2024. sēdē pieņēma lēmumu Nr. 3139 “Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai zemes vienībām Kuršu iela 5, Kuršu iela 1, Lubānas iela 195, Ulbrokā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, un saistošo noteikumu apstiprināšanu” (prot. Nr. 92/2024, 6.§), apstiprinot saistošos noteikumus Nr. 17/24 “Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai zemes vienībām Kuršu iela 5, Kuršu iela 1, Lubānas iela 195, Ulbrokā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.

Ar lokālplānojuma materiāliem var iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā – https://geolatvija.lv/geo/tapis?#document_29524