Paziņojums par lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, zemes vienībai “Liedes”, Dreiliņos, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā apstiprināšanu

Ropažu novada pašvaldības dome 15.05.2024. pieņēma lēmumu Nr. 3233 “Par zemes vienības “Liedes”, Dreiliņos, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, teritorijas lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, apstiprināšanu  un saistošo noteikumu “Zemes vienības “Liedes”, Dreiliņos, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izdošanu” (prot. Nr.94/2024, 7.§) un izdeva saistošos noteikumus Nr. 21/24 “Zemes vienības “Liedes”, Dreiliņos, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā,  lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.

Ar lokālplānojuma materiāliem var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis?documents=open#document_29899