1

Paziņojums par lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, zemes vienībām Bitenieku iela 20 un Bitenieku iela 22, Rumbulā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā apstiprināšanu

Ropažu novada pašvaldības dome 15.05.2024. pieņēma lēmumu Nr. 3234 “Par zemes vienību Bitenieku iela 20 un Bitenieku iela 22, Rumbulā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, teritorijas lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, apstiprināšanu  un saistošo noteikumu “Zemes vienību Bitenieku iela 20 un Bitenieku iela 22, Rumbulā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izdošanu” (prot. Nr.94/2024, 8.§) un izdeva saistošos noteikumus Nr. 20/24 “Zemes vienību Bitenieku iela 20 un Bitenieku iela 22, Rumbulā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, lokālplānojuma, grozot teritorijas plānojumu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.

Ar lokālplānojuma materiāliem var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis?documents=open#document_29818.