1

Paredzētās darbības nosaukums: Koģenerācijas iekārtas būvniecība Ropažu novadā atkritumu reģenerācijai enerģijas ieguvei un cietā kurināmā sadedzināšanai.

Ierosinātājs: SIA “Vides resursu centrs”, reģistrācijas Nr. 40203040830, juridiskā adrese: Vietalvas iela 5, Rīga, LV-1009.

Paredzētās darbības norises vieta: Nekustamā īpašuma “Dārzi Mežrozīte” (kadastra Nr.8096 002 0186) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8096 002 0186 un nekustamā īpašuma “Mežinieki” (kadastra Nr. 8096 002 0185) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8096 002 0185, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads.

Pamatojums ietekmes uz vides novērtējuma procesa uzsākšanai: Vides pārraudzības valsts biroja 2022. gada 14. janvāra lēmums Nr. 5-02/3/2022.

Paredzētās darbības apraksts: SIA “Vides resursu centrs” paredzētās darbības norises vietā plāno izbūvēt jaunu koģenerācijas iekārtu siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai un ar to saistīto infrastruktūru. Iekārtā ir plānots izmantot cieto kurināmo, tai skaitā no atkritumiem iegūtu, speciāli šīm vajadzībām sagatavotu kurināmo (NAIK). Iekārtas tehniskie parametri tiks precizēti ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma izstrādes laikā, tomēr, ir paredzēts, ka sadedzināšanas iekārtas aptuvenā jauda būs 65 MW un plānotais kurināmā patēriņš – līdz 150 000 tonnām gadā. Plānotais enerģijas ražošanas apjoms gadā: 370 GWh siltumenerģijas un 123 GWh elektroenerģijas. Ražošanas komplekss sastāvēs no būves, kurā izvietota sadedzināšanas iekārta un kurināmā noliktava, kā arī ražotnes funkcionēšanai nepieciešamās tehniskās un labiekārtojuma infrastruktūras. Kā sadedzināšanas iekārtas pamata risinājums tiek izskatīta Eiropā plaši pielietotā ārdu tipa reģenerācijas iekārta, taču ietekmes uz vidi novērtējuma procesa laikā tiks vērtēts arī alternatīvs tehnoloģiskais risinājums.

Par ietekmei pakļauto teritoriju šobrīd ir uzskatāma paredzētās darbības norises vieta. Ietekme uz teritoriju ārpus paredzētās darbības norises vietas tiks vērtēta ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros.

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:

  • Ropažu novada pašvaldības ēkā (Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads darba laikā;
  • SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnes www.environment.lv sadaļā “Aktualitātes” (skat. zemāk):

Pieteikums ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanai 

Lēmums Nr. 5-02/3/2022 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu 

Lēmums Nr. 5-02-1/33/2022 par grozījumiem 2022. gada 14. janvāra Lēmumā Nr. 5-02/3/2022 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu un procesuālā termiņa pagarināšanu 

Informācija par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (spēkā ar 2020. gada 10. jūniju), sabiedriskās apspriešana notiks neklātienes formā (attālināti) no 2022. gada 8. novembra līdz 28. novembrim.

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti 2022. gada 23. novembrī, plkst. 17:00. Sanāksmes dienā SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnes www.environment.lv sadaļā “Aktualitātes” tiks publicēta tīmekļa saite uz sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmi, kā arī pievienošanās instrukcija.

Ja norādītajā laikā nevarēsiet pievienoties sanāksmei tiešsaistē, Jums būs iespēja iepazīties ar sanāksmes videoierakstu, kas pēc sanāksmes tiks publicēts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma izstrādātāja SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnē www.environment.lv.

Rakstveida priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 2022. gada 29. novembrim Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: pasts@vpvb.gov.lv, mājaslapa: www.vpvb.gov.lv.