1

Ropažu novada pašvaldības dome 14.09.2022. sēdē pieņēma lēmumu Nr.1534 “Par pilnveidotā detālplānojuma projekta zemes vienībai Burtnieku iela 19, Sauriešos, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai” (prot.Nr.47/2022,5.§) ar kuru nodod pilnveidoto detālplānojuma projektu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

Detālplānojuma pilnveidotajā projektā ir mainīts piebraucamā ceļa platums no 5 m uz 7 m, t.i. zemes vienības Nr.4 platums, ņemot vērā VSIA “Latvijas valsts ceļi” atzinumu un  mainīti lietus ūdens savākšanas risinājumi no infiltrācijas aku plānošanas katrā apbūvei paredzētajā zemes vienībā uz risinājumu, kas paredz lietus ūdeņu savākšanu slēgta tipa drenāžas sistēmā, ņemot vērā iedzīvotāju priekšlikumus, kas saņemti 1.redakcijas publiskās apspriešanas gaitā.

Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana notiks no 03.10.2022. līdz 24.10.2022.

Ar pilnveidoto detālplānojuma projektu var iepazīties Valsts vietotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25214  un izdrukas veidā Ropažu novada pašvaldības Ulbrokas valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads. Apmeklētāju pieņemšana iespējama pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 23280141.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti Zoom platformā 17.10.2022. plkst. 18:00. Saite uz sanāksmi - https://ej.uz/burtnieku19-2.

Priekšlikumus rakstiskā veidā iesniegt Ropažu novada pašvaldībai, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, elektroniskie dokumenti nosūtāmi uz e-pastu: novada.dome@ropazi.lv vai Valsts vietotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv līdz 24.10.2022.

Papildus informāciju par detālplānojuma risinājumiem var iegūt sazinoties telefoniski vai e-pastā ar detālplānojuma izstrādes vadītāju vai izstrādātāju.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja: Ropažu novada domes telpiskā plānotāja Andra Valaine, e-pasts: andra.valaine@ropazi.lv, tālr.23280141.

Detālplānojuma izstrādātājs: SIA “Global Project”, teritorijas plānotājs Viesturs Laiviņš, e-pasts: v.laivins@gmail.com, tālr.27065089.