Attīstība
Attīstības programma publiskā apspriešana

2022. gada 13. janvārī plkst. 17.00 attālināti notiks visu dokumentu kopēja apspriešanas sanāksme.

Apspriešanas sanāksme notiks Zoom vidē: https://ej.uz/RopaziAP

Apspriešanas sanāksmes tiešraide

Ropažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.-2038. gadam ir ilgtermiņa plānošanas dokuments, kurā noteikts Ropažu novada pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. Ropažu novada attīstības programma 2022.-2028. gadam ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un rīcību virzieni stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu sasniegšanai, kā arī īstermiņa pasākumi (rīcības plāns) un attīstības programmas īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība. Savukārt vides pārskatā ir novērtētas abos minētajos plānošanas dokumentos noteikto mērķu, pasākumu un to realizācijas vietu īstenošanas ietekme uz vidi.

Publiskā apspriešana uzsākta ar Ropažu novada domes 2021. gada 13. novembra lēmumu Nr. 401 “Ropažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1.redakcijas un Attīstības programmas 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai” (protokols 16/2021, 1.§).

 

Publiskās apspriešanas termiņš:

Publiskās apspriešanas termiņš ir no 2021. gada 29. novembra līdz 2022. gada 23. janvārim.

 

Materiāli ir pieejami:

 1. Drukātā veidā Ropažu novada pašvaldības pārvaldēs:

Stopiņu pagasta pārvaldē: Institūta ielā 1A,  Ulbrokā, Stopiņu pag.;

Ropažu pagasta pārvaldē: Sporta ielā 1, Ropažos, Ropažu pag.;

Garkalnes pagasta pārvaldē:  Brīvības gatvē 455, Rīgā;

Vangažu pilsētas pārvaldē:  Meža ielā 1, Vangažos

 

 1. Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā Ģeolatvija:
 2. Ropažu novada pašvaldības mājas lapā www.ropazi.lv  sadaļā Pašvaldība / Attīstība;

Vides pārskata projekts pieejams arī tā izstrādātāja SIA “Grupa93” mājas lapā: https://www.grupa93.lv/lv/  (saite uz vides pārskatu: https://www.grupa93.lv/wp-content/uploads/projekti/Attistibas_programmas/Ropazi/Ropazu_novada_IAS_AP_Vides_parskata_projekts.pdf)

 

Priekšlikumu iesniegšana:

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 2022. gada 23. janvārim (elektroniskā paraksta zīmogs vai pasta zīmogs) kādā no sekojošiem veidiem:

 1. Ievietojot Ropažu novada pārvaldēs esošajās iesniegumu pastkastēs:
  • Ulbrokā Institūta ielā 1A,
  • Ropažos Sporta ielā 1,
  • Rīgā Brīvības gatvē 455,
  • Vangažos Meža ielā 1;
 2. Nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu, adresējot pašvaldībai uz e-pastu novada.dome@ropazi.lv;
 3. Iesniedzot valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā Ģeolatvija:
  • par Ropažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2022.-2038. gadam un vides pārskatu

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19160

AP Quer kods 1

  • par Ropažu novada attīstības programmu 2022.-2028. gadam un vides pārskatu

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19162

 

Quer kods AP 2

 

Apspriešanas sanāksme:

Visu dokumentu kopēja apspriešanas sanāksme notiks attālināti 2022. gada 13. janvārī plkst. 17.00. 

Apspriešanas sanāksme notiks Zoom vidē: https://ej.uz/RopaziAP

Apspriešanas sanāksme būs skatāma arī tiešraidē pašvaldības Youtube kontā un www.ropazi.lv ar iespēju uzdot jautājumus tiešsaistē.

 

Konsultācijas:

Ja vēlaties saņemt konsultāciju par plānošanas dokumentiem klātienē, iepriekš jāpiesakās pie Ropažu novada Attīstības, īpašumu un investīciju departamenta direktora p.i. Lindai Čakšei pa tālruni 27757382 vai uz epastu linda.cakse@ropazi.lv.

Ja vēlaties saņemt konsultāciju par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskatu, jāpiesakās zvanot vai rakstot vides pārskata izstrādātājam SIA “Grupa93” (Krišjāņa Barona iela 3–4, Rīga, info@g93.lv, www.g93.lv, tālr. 27373939).