1

Publiskā apspriešana uzsākta ar Ropažu novada pašvaldības domes 2022. gada 26. oktobra lēmumu Nr. 1669 “Par Ropažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2.redakcijas un Attīstības programmas 2.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai” (prot. Nr. 51/2022,13.§).

Ropažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022. – 2038. gadam ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts Ropažu novada pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. Ropažu novada attīstības programma 2022. – 2028. gadam ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un rīcību virzieni stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu sasniegšanai.

Apspriešanai tiek nodoti materiāli, kas sastāv no četriem sējumiem:

  • Ropažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022. – 2038. gadam;
  • Ropažu novada attīstības programmas 2022. – 2028. gadam stratēģiskā daļa;
  • Ropažu novada attīstības programmas 2022. – 2028. gadam rīcības plāns;
  • Ropažu novada attīstības programmas 2022. – 2028. gadam investīciju plāns.

Publiskās apspriešanas termiņš:

Publiskās apspriešanas termiņš ir no 2022. gada 3. novembra līdz 30. novembrim.

Materiāli ir pieejami:

Priekšlikumu iesniegšana:

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 2022. gada 30. novembrim (elektroniskā paraksta zīmogs vai pasta zīmogs) kādā no sekojošiem veidiem:

1.Iesniedzot pašvaldības pagastu pārvaldes klientu apkalpošanas centros vai ievietojot pārvaldēs esošajās iesniegumu pastkastēs:

  • Sporta ielā 1, Ropažos, Ropažu novadā, LV-2135;
  • Institūta ielā 1A, Ulbrokā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, LV-2130;
  • Brīvības gatvē 455, Vidzemes priekšpilsētā, Rīgā, LV-1024;
  • Meža ielā 1, Vangažos, Ropažu novadā, LV-2136;

2.Nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pastu novada.dome@ropazi.lv;

3.Iesniedzot valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv (ar autorizēšanos):

Publiskās apspriešanas sanāksme:

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2022. gada 21. novembrī plkst. 17.30 attālināti Zoom platformā: https://ej.uz/Ropazi_IAS_AP_apspriesana. Tā būs vērojama arī tiešraidē pašvaldības YouTube kontā un mājas lapā www.ropazi.lv.

Aicinām Ropažu novada iedzīvotājus iesaistīties  izstrādē, izsakot savu viedokli publiskajā apspriešanā!

 Kontaktinformācija:

  • Ropažu novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Sandra Čakāne, tālr.nr. 67800915, e – pasts sandra.cakane@ropazi.lv.
  • Ropažu novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas Telpiskā plānotāja Anna Alvīne Vītola, tālr.nr. 67910546, e – pasts anna.alvine.vitola@ropazi.lv.

Ja vēlaties saņemt informāciju par plānošanas dokumentiem klātienē, vēlams pieteikties iepriekš, zvanot vai rakstot.

Plānošanas dokumentu izstrādātājs:

Ropažu novada pašvaldība (Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, novada.dome@ropazi.lv, www.ropazi.lv, tālrunis 66954851).

Ropažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un attīstības programmai tiek veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums. Vides pārskata sabiedriskā apspriešana notika no 2021. gada 29.novembra līdz 2022. gada 23. janvārim. Vides pārskata izstrādātājs: SIA “Grupa93” (Torņa iela 4 2C-202, Rīga, LV 1050, info@grupa93.lv, www.grupa93.lv, tālrunis 27373939).