paziņojumi-attīstība
Informācija

Ropažu novada pašvaldības dome 2022.gada 26.oktobrī pieņēma lēmumu Nr.1684 “Par Ropažu novada Ropažu pagasta teritorijas plānojuma apstiprināšanu” (prot. Nr.51/2022,28.§), apstiprinot saistošos noteikumus Nr.49/22 “Par Ropažu novada Ropažu pagasta teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.

Ar Ropažu novada Ropažu pagasta teritorijas plānojuma materiāliem var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25415.

Līdz par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgā ministra rīkojuma par atļauju īstenot Ropažu novada Ropažu pagasta teritorijas plānojumu izdošanai, Ropažu novadā Ropažu pagastā piemērojami Ropažu novada pašvaldības domes 29.04.2009. saistošie noteikumi Nr.10 “Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 25.03.2009. saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Ropažu novada teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu”.